ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560

S  11788363 1  S  16564305 1 
S  16564308 1  S  11796522 
S  11796516  S  11796524 

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ระบบหุ่นยนต์ฝึกหัดการผ่าตัดด้วยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะท้อนกลับ" โดย นส.นันทิดา นิลหุต และทีมนักศึกษา จาก BART LAB และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ อ.ชลลดาวัลล์ มูลใจตา และศ.นพ.จุมพล วิลาสรัศมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ " รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1" ประจำปี 2560 ประเภทกลุ่มอุดมศึกษา ด้านสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงาน "วันนักประดิษฐ์" 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ณ ศูนย์นิทรรศการและการจัดประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560