Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และ 10 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามลำดับ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการ "การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียลสำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและทวีปเอเชีย" ภายใต้ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ทีได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 
Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 
Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 
Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  Mahidol EcoLab จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบคอนซีเควนเชียล สำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย