คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme

งานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme งานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme งานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme

งานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme งานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. ดร. วศพร เตชะพีรพานิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและกล่าวปิดการประชุม ณ ห้องสัมมนา 6375 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานสัมมนานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและการประเมินความยั่งยืน กับงานวิจัยด้านห่วงโซ่อุปทานสุขภาพและระบบโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิจัยแลกเปลี่ยนจาก Liverpool Logistics, Offshore and Marine (LOOM) Research Institute, Department of Maritime and Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Liverpool John Moores University

 

EcoCompass - the Guiding Tool for Sustainability โดย ผศ. ดร. ตระการ ประภัสพงษา Life Cycle Assessment of Major Agricultural Crops and Human Toxicity Impacts from the Use of Agricultural Chemicals in Thailand โดย น.ส. ภัทรมาศ มากมูล
National Drug Database for Healthcare Supply Chain โดย รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ Sustainable Maritime Transport Systems โดย นางอรวรรณ โมกขะเวส Enterprise Software for Healthcare Logistics โดย Ms. Nipapan Ananpalawat
  Research on Risk Assessment Method for Healthcare Supply Chain in Hospital - An investigation of Efficiency of Risk Mitigation Strategy in Healthcare Supply Chain โดย Mr. Lei Wang  

โดยมีการนำเสนองานวิจัยทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่ (1) EcoCompass - the Guiding Tool for Sustainability โดย ผศ. ดร. ตระการ ประภัสพงษา (2) Life Cycle Assessment of Major Agricultural Crops and Human Toxicity Impacts from the Use of Agricultural Chemicals in Thailand โดย น.ส. ภัทรมาศ มากมูล (3) National Drug Database for Healthcare Supply Chain โดย รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ (4) Sustainable Maritime Transport Systems โดย นางอรวรรณ โมกขะเวส (5) Enterprise Software for Healthcare Logistics โดย Ms. Nipapan Ananpalawat และ (6) Research on Risk Assessment Method for Healthcare Supply Chain in Hospital - An investigation of Efficiency of Risk Mitigation Strategy in Healthcare Supply Chain โดย Mr. Lei Wang