คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเปิดโครงการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศจีน ภายใต้ the Research and Innovation Staff Exchange programme ที่ได้รับทุนจาก the European Union's Horizon 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเปิดโครงการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศจีน ภายใต้ the Research and Innovation Staff Exchange programme ที่ได้รับทุนจาก the European Union's Horizon 2020

เมื่อวันที่ 24 ถึง 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. วรรณสิริ พันธุ์อุไร และ ผศ.ดร. ยโสธร ทรัพย์เสถียร จาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผศ.ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส และ นายเกริกขจร ถนัดรบ จาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเปิดโครงการ “REliability and Safety Engineering and Technology for large maritime engineering systems (RESET)” ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme และเข้าร่วมการประชุม International Workshop on Maritime Safety and Smart Shipping (MSSS) ที่จัดโดย Wuhan University of Technology ณ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

สำหรับโครงการ RESET นี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป รวมทั้งหมด €1,417,500 มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2564 โดยเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยใน 7 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ Liverpool John Moores University (ประเทศอังกฤษ) Aalto University (Aalto-Korkeakoulusäätiö; ประเทศฟินแลนด์) Instituto Superior Tecnico, Universidade of Lisbon (ประเทศโปรตุเกส) Leibniz University Hannover (ประเทศเยอรมนี) University of Plymouth (ประเทศอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย) Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia; ประเทศมาเลเซีย) Universiti Teknologi Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) และ Wuhan University of Technology (ประเทศจีน)