มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามนบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามนบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามนบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามนบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัยการพัฒนาและการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนาม โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายสมณ์ พรมหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวทยาศาสตร์ เป็นคู่ลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามในฐานะสักขีพยาน

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีดังนี้

  1. การสนับสนุนและพัฒนาการเรียน การสอน การบริการตรวจพิสูจน์ การบริการทางวิชาการและการบริการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์
  2. การพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากร และทรัพยากรระหว่างกัน รวมทั้งการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอก
  3. การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่สังคม
  4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ