ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2561

รายชื่อแยกตามภาควิชาต่าง

กำหนดสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย รอบที่1/1 

การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

เวลา ขั้นตอน / รายละเอียด 
07:30 - 08:30  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรายงานตัว ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (อาคาร 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมชำระค่าสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย (600 บาท) 
08:30 - 11:30  เข้าตรวจร่างกาย ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12:30 - 13:00  รายงานตัว บริเวณหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13:00 - 16:30  เข้าสอบสัมภาษณ์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

กำหนดการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซด์ https://admission.mahidol.ac.th/
วันที่ 15 - 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ที่ http://a.cupt.net/clearinghouse.php
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา