กำหนดสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1/2 การรับนักศึกษาดัวย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อแยกตามสาขาวิชา

  1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. วิศวกรรมเคมี
  3. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
  4. วิศวกรรมเครื่องกล
  5. วิศวกรรมชีวการแพทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  6. วิศวกรรมไฟฟ้า
  7. วิศวกรรมโยธา
  8. วิศวกรรมอุตสาหการ
  9. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) สาขาวิชาเอกวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

กำหนดสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย รอบที่1/2 

การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา ขั้นตอน / รายละเอียด 
07:30 - 08:30  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรายงานตัว ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (อาคาร 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมชำระค่าสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย (600 บาท) 
08:30 - 11:30  เข้าตรวจร่างกาย ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12:30 - 13:00  รายงานตัว บริเวณหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13:00 - 16:30  เข้าสอบสัมภาษณ์ อาคาร 1 และ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

กำหนดการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซด์ https://admission.mahidol.ac.th/
วันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ที่ http://a.cupt.net/clearinghouse.php
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา