เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ” ประจำปี 2559 โดยมี อาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล กล่าวเปิดโครงการ โดยมีว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์ ศรีสะอาด พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 และทีมงานจากสถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงชั้นต้น รวมถึงสอนวิธีการปฐมพยาบาล วิธีการแจ้งเหตุสาธารณภัย และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering, Mahidol University 25/25 Puttamonthon Nakorn Pathom 73170
Copyright 2013 Faculty of Engineering, Mahidol University