วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล พร้อมด้วยทีมงาน Green Office คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 4 ท่าน ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ขอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม R-210 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Engineering, Mahidol University 25/25 Puttamonthon Nakorn Pathom 73170
Copyright 2013 Faculty of Engineering, Mahidol University