AT-size300banner-MU Exec Presentation evaluation 2013

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS

new2 ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

new2 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<< 

 

 
บริการสุขภาพ
 

ทุนการศึกษา 

new2  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา สนใจรับใบสมัคร-ส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้             ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

new2  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส พร้อมมาศ" >>คลิก<<

new2  ทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำว่า 2.75 ขาดแคลนทุนทรัพย์ อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก รวมถึงค่าครองชีพ โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน) สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม >>คลิก<<

***********************************************************************************************************************

new2  ทุนสนับสนุนกิจกรรม ทนุสนับสนุนการประกวดแข่งขัน สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 อ่านต่อ... >>> 
 

 กยศ
 

โครงการและกิจกรรม

new2 โครงการ The Hero no Smiking Junior รุ่นที่ 1 สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 >>คลิก<<

new2 โครงการ Green Summer Volunteer Camppaign 2017 สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 >>คลิก<<

new2 โครงการออกแบบและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 >>คลิก<<

new2 กิจกรรม The 8th University Scholars Leadership Symposium (8th USLS) ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2560 ณ องค์กรสหประชาชาติประจำประเทศไทย ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<< 

new2 โครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ส่งผลงานภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ...>>

new2 โครงการประกวดออกแบบรถอนาคตของอีซูซุในจินตนาการ "Isuzu Creative Brains Challenge 2017" เพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 200,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ จำนวน 50,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ...>>

new2 ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย >>รายละเอียดคลิก<<

new2ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความในหัวข้อ นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง >>คลิก<<

new2 ขอเชิญนักศึกษาเสนอประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 (กรมส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว) >>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดคลิก<<

new2 ขอเชิญนักศึกษาเสนอประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการเข้ารับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม)  >>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดคลิก<<

new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68 กำหนด 16 มิ.ย. - 6 ก.ค. 60 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย >>รายละเอียดคลิก<<

 

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
 
Last Updated on Friday, 26 May 2017 07:35