AT-size300banner-MU Exec Presentation evaluation 2013

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS

new2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการประกวดผลงานทำปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะฯ อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เท่านั้น อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิทองพูน หวั่งหลี  อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ>>>...

new2  แจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัย (อุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

new2 ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ทุน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการใช้งานเครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ รุ้น FX-991EX CLASSWIZ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<

 

 

โครงการและกิจกรรมต่างๆ

new2 ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของเยาวชนดีเด่น เพื่อร่วมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสมเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

new2 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 >>อ่านต่อ...

new2 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561) Thailand Innovation Awards (TIA) 2018 ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน 2561 สามารถติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.scisoc.or.th อ่านต่อ>>>...

new2 โครงการรับสมัครนิสิต นักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานโครงการ Work & Learn Program (Internship+Work and Learn) อ่านต่อ>>...
 
 
บริการสุขภาพ

  new2>>คลิก>> หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

 

ทุนการศึกษา 

new2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2561 รอบที่ 2 >>อ่านต่อ...

new2 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน โดย บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (รับทุนจนจบหลักสูตร ไม่ต้องปฏิบัติงานหรือชดใช้เงิน) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>อ่านต่อ...

new2  ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับปริญญาตรี ปี 2560 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา NHK Spring (thailand) ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใน 31 มีนาคม 2561 อ่านต่อ>>>...

new2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ>>>...

 
  

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
Last Updated on Thursday, 19 July 2018 04:32