AT-size300evaluation 2013รวม TCAS รอบท 1 Portfolio

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS
------------------------------------------------------- 
new2 ประกาศเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 >>ประกาศ <<
 แจ้งผลการพิจารณานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...>>>
new2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Mahidol Health Promation : Season 1 MU Youth Drug Gree จำนวน 2 ท่าน >>รายละเอียดเเพิ่มเติม>>
new2  แจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัย (อุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<
new2 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการใช้งานเครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ รุ้น FX-991EX CLASSWIZ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<
 
 

ทุนการศึกษา

new2 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาเครือเจิรญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562 >>รายละเอียด<<

new2  บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุน NHK Shring (Thailand) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนเงินทุน 20,000 บาทต่อปีการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป กำหนด รับ-ส่ง ใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม  256>>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<< 

 
  

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
Last Updated on Monday, 20 April 2020 03:34