AT-size300evaluation 2013รวม TCAS รอบท 1 Portfolio

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS
------------------------------------------------------- 
new2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Mahidol Health Promation : Season 1 MU Youth Drug Gree จำนวน 2 ท่าน >>รายละเอียดเเพิ่มเติม>>
new2  แจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัย (อุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<
new2 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการใช้งานเครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ รุ้น FX-991EX CLASSWIZ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<
 
 

ทุนการศึกษา

new2 ทุนการศึกษา “ขนิษ พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีผลการเรียน  ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา มารดารวมต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย สนใจสมัคร สามารถรับและส่ง ใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<< 

new2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ประจำปีการศึกษา 2563  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<< 

new2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63) ดาวน์โหลดใบสมัคร www.daf.or.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

new2 ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

new2  ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

new2  ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2562  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) มดเขต 10 ก.พ. 63 ดูรายละเอียด อ่านต่อ...>>

new2  ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) หมดเขต 10 ก.พ. 63  ดูรายละเอียด อ่านต่อ...>>

 
  

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
Last Updated on Tuesday, 18 February 2020 03:12