AT-size300evaluation 2013รวม TCAS รอบท 1 Portfolio

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS

new2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รับสมัครถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 อ่านต่อ...>>>

new2 ประกาศตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 >>คลิก>>

new2 ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธ ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

new2 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

new2โครงการออกแบบและตั้งชื่อ mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expro 2019) ส่งผลงานภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 >>คลิก<<

new2 ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 >>อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร>>...

new2 ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 >>คลิก>>

new2  แจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัย (อุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

new2 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการใช้งานเครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ รุ้น FX-991EX CLASSWIZ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<

 

 

โครงการและกิจกรรมต่างๆ

new2 ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของเยาวชนดีเด่น เพื่อร่วมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสมเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

new2 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 >>อ่านต่อ...

new2 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561) Thailand Innovation Awards (TIA) 2018 ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน 2561 สามารถติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.scisoc.or.th อ่านต่อ>>>...

new2 โครงการรับสมัครนิสิต นักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานโครงการ Work & Learn Program (Internship+Work and Learn) อ่านต่อ>>...
 
 
บริการสุขภาพ

  new2>>คลิก>> หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

 

ทุนการศึกษา 

new2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2561 รอบที่ 2 >>อ่านต่อ...

new2 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน โดย บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (รับทุนจนจบหลักสูตร ไม่ต้องปฏิบัติงานหรือชดใช้เงิน) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>อ่านต่อ...

new2  ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับปริญญาตรี ปี 2560 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษา NHK Spring (thailand) ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใน 31 มีนาคม 2561 อ่านต่อ>>>...

new2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ>>>...

 
  

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
Last Updated on Tuesday, 15 January 2019 03:04