AT-size300evaluation 2013รวม TCAS รอบท 1 Portfolio

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS
------------------------------------------------------
new2 --ร่าง--ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<
------------------------------------------------------- 
new2 รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 >>คลิก<<
new2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  >>คลิก<<
new2 หนังสือแจ้งกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนำไปลางาน ลาเรียน)  >>คลิก<<
new2 ประกาศตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561  >>คลิก<<
new2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>รายละเอียด<<
new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Mahidol Health Promation : Season 1 MU Youth Drug Gree จำนวน 2 ท่าน >>รายละเอียดเเพิ่มเติม>>
new2  แจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัย (อุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<
new2 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการใช้งานเครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ รุ้น FX-991EX CLASSWIZ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<
 
 

ทุนการศึกษา

new2  ทุนการศึกษา เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  หมดเขต 4 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ>>>...

new2 ทุนการศึกษาทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันทีี่ 15 ตุลาคม 2562 ส่งใบสมัครที่ภาควิชา >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานมายังงานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อรวบรวมเอกสารจัดส่งไปยังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<< 

 

โครงการและกิจกรรมต่างๆ

new2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของเยาวชนดีเด่น เพื่อร่วมคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ส่งผลงานภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่สำนักงานการศึกษา >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

 
บริการสุขภาพ

  new2>>คลิก>> หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

  

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
Last Updated on Thursday, 03 October 2019 02:28