AT-size300evaluation 2013รวม TCAS รอบท 1 Portfolio

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS

new2 ทุนการประกวดผลงานทำปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปี 2562 >>คลิก<<

new2 ประกาศตารางสอบปลายภาค  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561  >>คลิก<<

new2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน >>รายละเอียด<<

new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) >>รายละเอียด<<

new2 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>รายละเอียด<<

new2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Mahidol Health Promation : Season 1 MU Youth Drug Gree จำนวน 2 ท่าน >>รายละเอียดเเพิ่มเติม>>

new2  แจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัย (อุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

new2 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการใช้งานเครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ รุ้น FX-991EX CLASSWIZ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<

 

 

ทุนการศึกษา

new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (สำหรับนักศึกษาพิการ) ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร >>คลิก<<

new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ดาวน์โหลดใบสมัคร www.daf.or.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

new2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รับสมัครถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 อ่านต่อ...>>>

new2 ประกาศตารางสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 >>คลิก>>

new2 ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

new2 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

 

โครงการและกิจกรรมต่างๆ

new2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของเยาวชนดีเด่น เพื่อร่วมคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ส่งผลงานภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่สำนักงานการศึกษา >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

 
บริการสุขภาพ

  new2>>คลิก>> หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

  

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
Last Updated on Thursday, 25 April 2019 09:44