Click 1. แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Click 2. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่ออัพเดทฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน

 

Click อัพเดตกำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานการศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Click 1. ข่าวการรับสมัครงาน

Click 2. ข่าวการรับนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา

 

Click 1. ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

Click 2. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก