AT-size300banner-MU Exec Presentation evaluation 2013

Advisor Online System Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

 ข่าวสารทางการศึกษา...update...ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ^^ 

HOTNEWS

new2 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

new2 ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

 

 
บริการสุขภาพ

  new2>>คลิก>> หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

 

ทุนการศึกษา 

new2  ทุนการศึกษา Thai Life Insurance in Japan Scholarship 2018 เรียนภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี สมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  ทุนการศึกษา กระจกไทยอาซาฮี ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 ทุน มูลค่า 12,000 บาท (ฐานะการเงินของครอบครัว, ความประพฤติ, สุขภาพ และผลการเรียน สมัครภายในวันพฤหัสบดีที่  10 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ทุน (ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4 ปี) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี สมัครภายในวันพฤหัสบดีที่  31 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ทุน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา สนใจรับใบสมัคร-ส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้       ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

new2  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

new2  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส พร้อมมาศ" >>คลิก<<

***********************************************************************************************************************

new2  ทุนสนับสนุนกิจกรรม ทนุสนับสนุนการประกวดแข่งขัน สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 อ่านต่อ... >>> 
 


 โครงการและกิจกรรม

new2  กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 
1. การแข่งขันสุดยอดการประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น J-VOCAB BATTLE 2017 ชิงทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
2. การแข่งขันพับกระดาษาโอริงามิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "นิทานกระดาษ" ชิงทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
3. การประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ชิงทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ฟรี 1 ปี (พร้อมตั๋ยวเครื่องบินไป-กลับ) Mainichi Futaba Scholaship ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ "รวมใจไทย-ญี่ปุ่น)
>>รายละเอียดและใบสมัคร<<  สมัครภายในวันี่ 15 สิงหาคม 2560 (อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้เข้าใจนะคะ)

new2 งานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซซิ สหพันธรัฐรัฐเซีย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 **มีส่วนที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง คือ ค่าจั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าใช้จ่ายส่วยตัว  >>รายละเอียดและใบสมัคร<< 

 

ข่าวสารที่นักศึกษาควรทราบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ

********************************************************************************************
new2  จดหมายจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้ปกครองต้องการใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร น้องๆ สามารถให้ผู้ปกครองพิมพ์เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสวัสดิการ พร้อมใบเสร็จจากในระบบ e-Student ได้ทันที >>คลิก>>
 
**********************************************************************************
new2 ดาวน์โหลด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (สำหรับแนบเบิกค่าเทอม) >>คลิก>> 
**********************************************************************************
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>
**********************************************************************************
 
 
Last Updated on Friday, 21 July 2017 03:40