สำนักบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> ยินดีให้คำปรึกษาในด้นต่างๆ เช่น การเรียน การปรับตัว ปัญหาส่วนตัว ฯลฯ
โดยสามารถโทรศัพท์มาสอบถาม พูดคุย ผ่านทาง Hotline : 084-456-1928
หรือสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ส่วนงาน โทร : 02-889-2138 ต่อ

เบอร์ต่อ ปรึกษาเรื่อง ผู้ให้คำปรึกษา
# 6028

- จองห้องเรียน/ห้องสอบ

- ขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

นายประสิทธิ์ พลูหอม (พี่แขก)
# 6029

- การรับนักศึกษาใหม่

- ตารางสอน/ตารางสอบ

นางสาวศรีนวล กลิ่นหอม (พี่หนุ่ย)
# 6030

- สอบถามเรื่องการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

- การขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

- การสอบถามเรื่องผลการศึกษา

- การสอบถามประเมินการเรียนการสอน

- สอบถามเรื่องการขอเลือกสาขา/ย้ายสาขา

- สอบถามเรื่องการสำเร็จการศึกษา/อนุมัติปริญญาบัตร

นางสาวพัทธนันรัชต์ คงวงศ์วาน (พี่เปิล)
# 6033

- การขอหนังสือรับรอง

- การลงทะเบียน

- โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ

นางสาวเพ็ญจันทร์ ภัทรเมธีกิจ (พี่เอ๋)
# 6033 - การศึกษาต่อระดับปริญญาโท นางสาวผกาทิพย์ นันทไชย (พี่ฝน)
# 6034

- กิจกรรม / สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ

- ทุนการศึกษา / โครงการต่างๆ

- การฝึกงานภาคฤดูร้อน

- กยศ.

- นักศึกษาวิชาทหาร รด.

- บริการสุขภาพนักศึกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มฉัยยา (พี่นุ่น)

นางสาวศิรประภา พึ่งนุสนธิ์ (พี่บุ้ง)