>> ประกาศ/ระเบียบข้อบังคับ/วินัยนักศึกษา

ประกาศ และระเบียบ

Click ! ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
Click ! ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
Click ! ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
Click ! ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
Click ! ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการขอย้ายหลักสูตร

ข้อบังคับ

Click ! ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
Click !ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (พ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา)
Click !ข้อบังคับ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 (การให้ F)
Click !ข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ)
Click !ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 (การเทียบรายวิชา)
Click !ข้อบังคับ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2560 (ผลการศึกษา O)
Click !ข้อบังคับ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2561 (อาจารย์ที่ปรึกษา)

วินัยนักศึกษา

Click ! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา