Written by siraprapa   
Monday, 14 November 2016 09:01

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

รหัส นศ.

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

ภาควิชา

5513151

นาย ณรงค์ชัย  กือเย็น

นายกสโมสรนักศึกษา

090-6377148

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5513125

นาย วีรเดช  อร่ามเพียรเลิศ

รองนายกสโมสรนักศึกษา

081-6558968

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5513031

นางสาว อภิสรา  เจริญเลิศจรรยา

เลขานุการ

089-6573809

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5513108

นางสาว นิชชา  นาสา

เหรัญญิก

086-7702088

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5513018

นางสาว ดารณี ภมรรัตนกุล

ปฏิคม

085-1969009

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5613032

นายพรชัย  ชัยเลิศดิลกกุล

อุปนายก

089-8149330

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5513165

นางสาว พรรณารา  อรรจน์ชวลิต

ฝ่ายเอกสารและทะเบียน

087-7105432

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5613125

นางสาว อรณิช กฤษณัมพก

ฝ่ายสวัสดิการ

089-9231622

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5613118

นางสาวสุจิตรา ทนันชัย

ฝ่ายพยาบาล

082-4830167

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5513071

นางสาว วรรณสิริ  ฟักแย้ม

ฝ่ายพัสดุ

086-3277090

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5513068

นาย รังสฤษฎ์  ปัญญาดี

ฝ่ายสถานที่

084-1113208

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5613360

นาย พงศกร พระคุณอำนวย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

084-1013944

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

5513167

นาย พิชญ ศิริเพ็ญ

ฝ่ายโสตทัศนวัสดุและสารสนเทศ

089-6573809

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5613336

นาย ฐสมน  มะลี

ฝ่ายประชุมเชียร์

087-5433638

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

5613344

นายกิติพัฒน์  เตชะกำพุช

ประสานงาน

080-9950025

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

5613331

นาย วริทธิ์ จุฑาพฤฒิกร

สนวท.

081-2605889

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

5713168

นาย พงศธร  ชุมภา

ฝ่ายสันทนาการ

082-7780670

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5513151

นาย ณรงค์ชัย กือเย็น

ประธานชั้นปี 4

090-6377148

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5613122

นาย อทิติ ครองเลี้ยงชีพ

ประธานชั้นปี 3

086-3885627

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5713141

นาย กฤษณ์ อุทธิยา

ประธานชั้นปี 2

081-4107738

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5613336

นาย ฐสมน  มะลี

ประธานชมรมเชียร์

087-5433638

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

5613287

นาย อนันต์  วัฒนศิลเมฆินทร์

ประธานชมรมลีดเดอร์

083-0905675

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวตอร์

5613234

นาย วันธงไชย  วรรณชัยวงศ์

ประธานชมรม EGMUSIC

094-5518251

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5613356

นาย ธนวัฒน์  ฌานโสภณกุล

ประธานชมรมขับร้องประสานเสียง

081-1318482

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

5613353

นาย ณัฐวุฒิ  อาสนาจันทร์

ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล

091-4143489

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

5613318

นาย ปรเมศวร์  วชิรแพทย์

ประธานชมรมกีฬาบาสเกตบอล

081-6792433

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

5513004

นาย เกรียงไกร เจษฎางกูร

ประธานชมรม AUTO TECH

081-399-8179

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5513293

นาย ธนาพันธ์ แก้วจงประสิทธิ์

ประธานชมรมโรบอท

083-1399196

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

5613288

นายอิศรางกูร แก้วละเอียด

ประธานชมรม CTEC

0824473121

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5613195

นาย กิติชัย ไชยศิลป์

ประธานชมรม Electronics

081-7967320

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5613221

นาย พรพระ  ชำนาญวนิชกุล

ประธานชมรม INFAT

081-1736611

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5513038

นางสาว จิตติมา  พรถิรพัน์สันติ

ประธานชมรม ENGINEERING INNOVATION CLUB

086-4107099

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5613342

นาย เอกวัฒน์ สร้อยเงิน 

ประธานชมรมกีฬาวอลเล่ย์บอล

087-3421978

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

5613150

นาย ธราธิป  วัฒนพาณิช

ประธานชมรมกีฬารักบี้

090-9815818

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5613193

นาย กฤษณพงศ์  สงจันทร์

ประธานชมรมจิตอาสา

083-6413990

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5613221

นาย พรพระ  ชำนาญวนิชกุล

ประธานชมรมนันทนาการ

081-1736611

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Last Updated on Tuesday, 15 November 2016 05:59