//**ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2556**//

ภาคการศึกษาต้น
>>คลิก>>วิศวกรรมเครื่องกล---------ME----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมอุตสาหการ------IE------ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมเคมี---------------CHE---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมไฟฟ้า-------------EE-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-----CO-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมชีวการแพทย์----BME---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4

>>คลิก>>รายชื่อวิชาเลือกเสรี / สถานที่เรียน / วันเวลที่เรียน ภาคการศึกษาต้น 2556 ****สำหรับน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1**โดยเฉพาะจร้า

 
ภาคการศึกษาปลาย
>>คลิก>>วิศวกรรมเครื่องกล---------ME----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมอุตสาหการ------IE------ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมเคมี---------------CHE---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมไฟฟ้า-------------EE-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4----Regrad
>>คลิก>>วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-----CO-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
>>คลิก>>วิศวกรรมชีวการแพทย์----BME---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4
 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
>>คลิก>> ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ( ประกาศ / ตารางสอน ) new2
Last Updated on Monday, 22 December 2014 05:38