Written by siraprapa   
Tuesday, 01 December 2020 03:34

//**ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2563**//

 

1. ภาคการศึกษาต้น
 
1.1 >>คลิก>>ตารางสอบกลางภาค 
 

                      Final Exam Schedule 1-2020 (14-25 Dec. 2020) new2
                    
2. ภาคการศึกษาปลาย
 
2.2 >>คลิก>>  ตารางสอบกลางภาค 
 
2.3 >>คลิก>> ตารางสอบปลายภาค  
 
 
3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 
3.1 >>คลิก>>ตารางสอบภาคฤดูร้อน  
Last Updated on Wednesday, 02 December 2020 03:01