โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่สนใจ

กันยายน 2556  :  โครงการ Global Korea Scholarship Program    --------(หมดเขตแล้ว)
   สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษา  ณ Seoul National University ประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลา 4 เดือน      (มีนาคม – มิถุนายน 2557)
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
 
2. มีผลสอบ TOEFL iBT 88 หรือผลสอบ IELTS 6.0
 
 น้องๆ ที่สนใจสามารถขอเอกสารใบสมัครหรือข้อมูลได้ที่คุณดิษยนันท์ เพชรผ่องใส กองวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ 02-849-6233 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2556  ดาวน์โหลดคลิก>> รายละเอียด / ใบสมัคร
 
 หมดเขตการสมัคร วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556
 
กุมภาพันธ์ 2556  : 
 
08 มี.ค.  :  โครงการ Seoul National University Student Exchange Program  --------(หมดเขตแล้ว)
 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ระดับปริญญาโท-เอก
 แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ Fall Semester 2013 และ Spring Semester 2014
 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง (โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)
 น้องๆ ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
     2. มีผลสอบ TOEFL 88 IBT หรือ IELTS 6.0
     3. หากผู้สนใจต้องการศึกษาสาขาวิชา Korean History จะต้องมีผลการสอบ
        Korean Language Proficiency (KLPT) หรือ Test of Proficiency in Korean (TOPIK)
        ไม่ต่ำกว่าระดับ 5
 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารการศึกษา)
 นักศึกษาที่สนใจจะต้องผ่านการเสนอชื่อจากภาควิชาที่ตนเองศึกษาอยู่ และจะพิจารณาคัดเลือก
 เพียง 1 คนเท่านั้น เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์
 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2556 สำหรับ Fall Semester 2013
 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำหรับ Spring Semester 2014
 
27 ก.พ.  :  โครงการ Nagasaki University International Student Program ณ ประเทศญี่ปุ่น >>คลิก>>
--------(หมดเขตแล้ว)
27  ก.พ. :  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2556 >>คลิก>>
--------(หมดเขตแล้ว)
26  ก.พ. :   โครงการ TF LEaRN Programme @NUS ณ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ >>คลิก>>
--------(หมดเขตแล้ว)
มกราคม 2556    : 
9 ม.ค.       :      โครงการ The Kinzuna Project a Short-Term Exchange Program >>คลิก>>
--------(หมดเขตแล้ว)
4 ม.ค.       :      โครงการ Hokkaido University Student Exchange Program 2013 >>คลิก>>
--------(หมดเขตแล้ว)
Last Updated on Wednesday, 12 November 2014 04:26