ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

1. ระบบลงทะเบียนเรียน   :    http://www.student.mahidol.ac.th/registration/

2. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์   :   http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/

3. ระบบดูผลการศึกษาออนไลน์   :   http://www.student.mahidol.ac.th/gradereport/StdLogin.asp

4.  ประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   :   http://www.survey.mahidol.ac.th/limesurvey/index.php?sid=34738&lang=th

Last Updated on Tuesday, 19 March 2013 09:22