ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

new2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2 ปี 2559 >>คลิก<<

new2   ** แบบเสนอผลงานขอรับทุนการศึกษา ** >>คลิก<<
 
ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
       นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นขอรับทุนฯ   ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ งานบริการการศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ ประกาศการรับสมัครการขอรับทุน  นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด  หรือ  เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา   หรือติดต่อสอบถาม  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   กองกิจการนักศึกษาชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร 02-849-4506-7
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
7.1 ทุนมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>>ทุนสนับสนุนกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
>>การให้ยืมเงินสนับสนุนการศึกษาแบบกู้ฉุกเฉิน "ทุนคุณพ่อเงิน คุณแม่เสงี่ยม โพธิ์แดง" สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนเรียนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

new2 >>คลิก>> ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557

ทุนมหาวิทยาลัยมหิด
  
new2  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา สนใจรับใบสมัคร-ส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
 
ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย ---------
 
ทุนการประกวดผลงานทำปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ

new2  ประจำปี 2562 >>คลิก<<

 
เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
 
ทุนจากหน่วยงานภายนอก 

5.196 new2 “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผุ้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholaship) ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 - 2 ภาควิชา : เครื่องกล / ไฟฟ้า / เคมี / คอมพิวเตอร์ / อุตสาหการ
- เกรดเฉลี่ย 3.15 เกรดภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างเรียน และเป็นผู้เข้าร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมคณะ และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ** ผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องฝึกงานกับหน่วยง่น** สมัครผ่านระบบออนไลน์ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564  >>คลิกรายละเอียด<<

5.195 new2 ขอเชิญนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ส่งเข้าร่วมการพิจาณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับ#รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ นักศึกษาสามารถส่งแบบฟอร์มได้ที่ภาควิชาของตนเอง ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2563 เท่านั้น >>คลิกรายละเอียดและแบบฟอร์ม<<

5.194 new2 ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ทุกภาควิชา คุณสมบัติ : มีความประพฤติดี ขาดแคลทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี เกรดเฉลี่ย 3.15 ขึ้นไป >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<  กรอกใบสมัครผ่านทาง : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th  กำหนดส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.193  new2 ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 >>คลิกประกาศ<<
 
5.192 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาควิชา : เครื่องกล / อุตสาหการ / ไฟฟ้า ส่งใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ส่งใบสมัครและหลักฐาน ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 ที่งานกิจการนักศึกษาฯ ในวันและเวลาราชการ อ่านต่อ...>>

5.191 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี ทุนต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เคมี และโยธา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ...>>

5.190 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีรายได้น้อย (รายได้ผู้ปกครองทั้งหมดต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 อ่านต่อ...>>

5.189 new2 ทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ และคอมพิวเตอร์  จนจบการศึกษา(ต่อเนื่อง 3 ปี) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 อ่านต่อ...>>

5.188 new2 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา / ผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป / มีความประพฤติดี เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยให้นักศึกษารายงานผลการศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุน โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป เพื่อพิจารณาทุนในปีการศึกษาถัดไป ส่งใบสมัครได้ที่ภาควิชาของตนเอง ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ...>>>

5.187 new2 ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกสาขาวิชา / ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป / มีความประพฤติดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่อยู่ระหว่างรับทุนใดๆ)  อ่านต่อ...>>>

5.186 new2 ทุนการศึกษาเครือเจิญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา / ผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป / มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ และสุขภาพดี)  อ่านต่อ...>>>

5.185 new2 การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...>>>

5.184 new2 ทุนส่งเสริมการศึกษา “ภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563  อ่านต่อ...>>>

5.183 new2  ทุนการศึกษา “ขนิษ พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีผลการเรียน  ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา มารดารวมต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย สนใจสมัคร สามารถรับและส่ง ใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<< 

5.182 new2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ประจำปีการศึกษา 2563  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<< 

5.181 new2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 >>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.180 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63) ดาวน์โหลดใบสมัคร www.daf.or.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

5.179 new2 ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

5.178 new2  ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

5.177 new2  ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2562  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) มดเขต 10 ก.พ. 63 ดูรายละเอียด อ่านต่อ...>>

5.176 new2  ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) หมดเขต 10 ก.พ. 63  ดูรายละเอียด อ่านต่อ...>>

5.175 new2  ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2562  หมดเขต 13 ม.ค.2563 อ่านต่อ>>>...

5.174 new2 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หมดเขต 17 ม.ค.2563 อ่านต่อ>>>...

5.173 new2  ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2562  หมดเขต 13 มกราคม 2563 อ่านต่อ>>>...

5.172 new2  ทุนการศึกษา เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  หมดเขต 4 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ>>>...

5.171 new2 ทุนการศึกษาทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันทีี่ 15 ตุลาคม 2562 ส่งใบสมัครที่ภาควิชา >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.170 new2  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานมายังงานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อรวบรวมเอกสารจัดส่งไปยังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<< 

5.169 new2  ทุนการศึกษา เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  หมดเขต 4 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ>>>...

5.168 new2 ทุนการศึกษาทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันทีี่ 15 ตุลาคม 2562 ส่งใบสมัครที่ภาควิชา >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.167 new2  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานมายังงานกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อรวบรวมเอกสารจัดส่งไปยังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<< 

 5.166 new2  ทุนการศึกษาบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันทีี่30 กันยายน 2562 >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

 5.165 new2  บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประสงค์มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 ทุน มูลค่า 12,000 บาท โดยขอให้คณะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และแจ้งกลับไปยังบริษัท ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

 5.164 new2  สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน “Panasonic Future Gear Scholarship 2019” หรือ ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเคมี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยมีระยะเวลาในการสมัคร ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.163 new2 ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ทุน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.162 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (สำหรับนักศึกษาพิการ) ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร >>คลิก<<

5.161 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ดาวน์โหลดใบสมัคร www.daf.or.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

5.160 new2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รับสมัครถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 อ่านต่อ...>>>

5.159 new2 ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

5.158 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด<<

5.157 new2 ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เสนอรายชื่อพร้อมแบบฟอร์มประวัติ, ผลงานดีเด่น และเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กับหน่วยงานต่อไป >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.156 new2 ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียน We Mahidol" ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.155  new2 ทุนการศึกษา "ทุมูลนิธิตั้งเซ็กกิม" เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.154 new2 ทุนการศึกษา "ทุมภูมิพล" เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.153 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จำนวน 30 ทุนๆ ชั้นปีละ 6 ทุน ละ 15,000 บาท ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.152 new2 ทุนการศึกษา "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ประจำปีการษึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.151 new2 ทุนการประกวดผลงานทำปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปี 2562 >>คลิก<<5.150 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2562 >>คลิก<<

5.149 new2 ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 >>อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร>>...

5.148 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ดาวน์โหลดใบสมัคร www.daf.or.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

5.147 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ สมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น >>อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร>>...

5.146 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2561  หมดเขต 17 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ>>>...

5.145 new2 ทุนการศึกษา เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561  หมดเขต 3 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ>>>...

 5.144 new2 ทุนการศึกษา "มหาวิทยาลัยมหิดล" ประจำปีการษึกษา 2561 หมดเขต 21 กันยายน 2561 อ่านต่อ>>>...

 5.143 new2 ทุนการศึกษา "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ประจำปีการษึกษา 2561 หมดเขต 17 กันยายน 2561 อ่านต่อ>>>...

5.142 new2 ทุนการศึกษา "พานาโซนิค ประจำปี 2561" หมดเขต 25 กันยายน 2561 อ่านต่อ>>>...

5.141 new2 ทุนการศึกษา "มูลนิธิตั้งเซ็กกิม"  (ด่วน) หมดเขต 21 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ>>>...

5.140 new2ทุนการศึกษา "มุลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์" สมัครภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 อ่านต่อ>>>...

5.139 new2ทุนการศึกษา "บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)" สมัครภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 อ่านต่อ>>>...

5.138 new2ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" สมัครภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ>>>...

5.137 new2ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครภายในวันที่ 11 กันยายน 2561 เท่านั้น อ่านต่อ>>>...

5.136 new2ทุนการศึกษา "บริษัท นพรัตน์วิศว์ จำกัด" โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น อ่านต่อ>>>...

5.135 new2ทุนการศึกษา "เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เท่านั้น อ่านต่อ>>>...

5.134 new2 ทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เท่านั้น อ่านต่อ>>>...

5.133new2 ทุนการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ>>>...

5.132 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิทองพูน หวั่งหลี  อ่านต่อ>>>...

5.131 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครภายใน 8 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ>>>...

5.130 new2 ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ทุน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

 5.129 new2  ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่า 10,000 บาท/ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3/2560 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560   >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

 5.128 new2 ทุนการศึกษา "ทุุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทุนละ 25,000 บาท คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป (ปพ.1) ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งใบสมัครภายในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.127 new2 ทุนการศึกษา "ส่งน้องเรียน" โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มบริษัทฯ จากศิษย์เก่าคณะฯ เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา มีทั้งสิ้น 3 ทุน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) ส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.126 new2 ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017" กรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยี หรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.125 new2  ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่า 50,000 บาท/ทุน จำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 สมัครภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.124 new2 ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่าทุนละ 15,000บาท/ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมคณะฯ และมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ส่งสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2560  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.123 new2 ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 สำรัหบนักศึกษาทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี  สมัครภายในวันที่ 10 กันยายน 2560  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.122 new2  ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ทุน (ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4 ปี) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี สมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.121 new2  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา สนใจรับใบสมัคร-ส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

***********************************************************************************************************************

5.120 new2  ทุนสนับสนุนกิจกรรม ทนุสนับสนุนการประกวดแข่งขัน สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 อ่านต่อ... >>> 

5.119 new2  ทุนการศึกษา Thai Life Insurance in Japan Scholarship 2018 เรียนภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี สมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.118 new2 ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2560 มูลค่าทุนละ 15,000บาท/ทุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีฐานะยากจน (รายได้ผู้ปกครองทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท) มีความประพฤติดี สมัครภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.117 new2  ทุนการศึกษา กระจกไทยอาซาฮี ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 ทุน มูลค่า 12,000 บาท (ฐานะการเงินของครอบครัว, ความประพฤติ, สุขภาพ และผลการเรียน สมัครภายในวันพฤหัสบดีที่  10 สิงหาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.116 new2 ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน (ทั้งมหาวิทยาลัย) ทุนละ 50,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560 ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เท่านั้นค่ะ ส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษาค่ะ >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.115 new2  ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ทุน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

 5.114 new2  ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.113 new2 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สวทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 อ่านต่อ...>>

5.112 new2 ทุนสนับสนุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส พร้อมมาศ" สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย ให้มีโอกาสศึกษา จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 36,000 บาท/ปี ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 3 ปี อ่านต่อ...>>

 5.111 new2 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...>>

5.110 new2 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผุ้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2559 สมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...>>

5.109 new2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559 สมัครภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 อ่านต่อ...>>

5.108 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) ดูรายละเอียด อ่านต่อ...>>

5.107 new2 ทุนการศึกษา NHK Spring (Thailand) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทุนละ 20,000 ต่อปี เป็นทุนต่อเนื่องถึงปี 4 สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ ME IE EE EC ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2) ดูรายละเอียด อ่านต่อ...>>

5.106 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ ปีการศึกษา 2560 (ฐานะยากจน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50) ดูรายละเอียด อ่านต่อ...>>

5.105 new2 ขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560 หมดเขตสมัคร 31 มกราคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ อ่านต่อ...>>

5.104 new2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 อ่านต่อ...>>>

5.103 new2 ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ผลการเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์) สมัครภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 อ่านต่อ...>>

5.102 new2 ทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2560 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ชั้นปีที่ 3-4 สมัครภายในวันที่ 30 ม.ค.2560 และกำหนดทดสอบบุคลิกภาพและคุณลักษณะนิสัยในวันที่ 31 ม.ค. 2560  ดาวน์โหลด (รายละเอียด+ใบสมัคร)

5.101 new2 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2560 (ทุน UIS) หมดเขตสมัคร 26 ธันวาคม 2559new2

        ดูรายละเอียดได้ที่ อ่านต่อ...>>

5.100 new2 ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 มอบทุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  (50,000บาทต่อปี) ดาวน์โหลด (รายละเอียด) หากสนใจลงชื่อพร้อมส่งเอกสารได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 28 พ.ย. 2559 เท่านั้น

5.101 new2 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2560 (อ่านรายละเอียด)

5.90 new2 ทุนการศึกษาบริษทับุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ประพฤติดี ผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง) สมัครภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เท่านัั้น อ่านต่อ...>>

5.89 new2 ทุนการศึกษาแอร์ วิควิด ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล และไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

         ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (ต้องฝึกงานกับทางบริษัท) สมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 **ส่งเอกสารที่ภาควิชา** อ่านต่อ...>>

5.88 new2 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิก>>

5.87 new2 ทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2559 สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

        จนจบการศึกษา(ต่อเนื่อง 3 ปี) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...>>

5.86 new2 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า เคมี และโยธา (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถฝึกงานได้) สมัครภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เท่านัั้น อ่านต่อ...>>

5.85 new2 ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ขาดแคลนทุนทรัพย์) ภายในวันที่ 16 ก.ย. 2559 อ่านต่อ...>>

5.84 new2 ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ขาดแคลนทุนทรัพย์) ภายในวันที่ 26 ส.ค. 2559 อ่านต่อ...>>

5.83 new2 ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559  สมัครภายในวันที่ 9 กันยายน 2559  อ่านต่อ...>>

5.82 new2 ทุนการศึกษา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหการ และเครื่องกล ปี 3 - 4 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายในวันที่ 12 กันยายน 2559  รายละเอียด...>>   ใบสมัคร...>>

5.81 new2 ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016 กรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 สมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559  อ่านต่อ...>>

5.80 new2 ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2559 สมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2559  รายละเอียด...>>   ใบสมัคร...>>

5.79 new2 ทุนการศึกษา บริษัท ออโตแพค จำกัด จำนวน 3 ทุน(ต่อเนื่อง) สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ และไฟฟ้า

ทุนละ 40,000 บาท/ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  อ่านต่อ...>>

5.78 new2 ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...>>

5.77 new2 ทุนการศึกษา กระจกไทยอาซาฮี ปีการศึกษา 2559 มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปีทืี่ 4 มูลค่า 12,000 บาท อ่านต่อ...>> 

5.76 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุ ประจำปี 2559 จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท สมัครภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  อ่านต่อ...>> 

5.75 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิเอสซีจี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 สมัครภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  อ่านต่อ...>> 

5.74 new2 ทุนการศึกษา  บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง" ทุนละ 20,000 บาท โดย อ่านต่อ...>>

5.73 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บจ.นานมี) ทุนละ 8,000 บาท (เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) สมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ...>>

5.72 new2 TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง โครงการมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “TMA Business CANVAS for Young Entrepreneur 2016” อ่านต่อ.....>>>
5.71 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิเอสซีจี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 สมัครภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  อ่านต่อ...>> 

5.70 new2 ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง" ทุนละ 20,000 บาท โดย บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ...>>

5.69 new2 ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บจ.นานมี) ทุนละ 8,000 บาท (เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) สมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ...>>

5.68 new2  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  อ่านต่อ>>> .....

5.67 new2 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ASEAN SCHOLARSHIP” ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  อ่านต่อ>>> .....

5.66 new2 ทุนการศึกษา NHK Spring (Thailand) เปิดรับนักศึกษาที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น อ่านต่อ>>>.....  

5.65 new2  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 หมดเขตสมัคร 29 มกราคม 2559 เท่านั้น อ่านต่อ>>> .....
5.64 new2  สกอ. สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ หมดเขตสมัคร วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เท่านั้น อ่านต่อ>>> .....
5.63 new2 ทุนมูลนิธิทิสโก้ (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง) หมดเขตการรับสมัคร 14 มกราคม 2559 เท่านั้น  อ่านต่อ>>> .....  
 
5.62 new2 ทุนการศึกษา NHK Spring (Thailand) เปิดรับนักศึกษาที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น อ่านต่อ>>>..... 
 
5.61  **รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2558 ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น จำนวน 65 ทุน >>คลิก<<รายละเอียดการรับสมัคร    >>คลิก<<ขั้นตอนการสมัคร

5.60 new2  **ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ ประจำปีการศึกษา 2559   

คุณสมบัติ        1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
                                    2. ฐานะครอบครัวยากจน
                                    3. มีเกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป
                                    4. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงาม
                                      5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น รวมถึงเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
วิธีการรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ที่  http://scholarship.tiscofoundation.org  หรือส่งใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2559 เท่านั้น
นักศึกษาท่านไหนที่มีความสนใจขอรับสมัครทุนดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tiscofoundation.org

5.59 new2  **ทุนการศึกษามูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จำนวน 16 ทุนๆ ละ 15,000 บาท มีฐานะยากจน (รายได้ผู้ปกครองทั้งหมดต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท)  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2558 เท่านั้น ส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.58 new2  **ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนประมาณ 40 ทุน แบ่งเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 ทุน และทุนรายปีอีกประมาณ 30 ทุน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 เท่านั้น ส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>คลิกรายละเอียดและใบสมัคร<<

5.57 new2 ทุนการศึกษามาแล้วจร้า >> ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทุนละ 8,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เท่านั้น คลิก >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.56 new2 ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 200 ทุนๆ ละ 15,000 บาท โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 103 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 จำนวน 97 ทุน ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมัติ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>คลิก<< ส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เท่านั้้น 

5.55 new2  **ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวนไม่เกิน 5 คน ทุนละ 10,000 บาท ส่งใบสมัครที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2558 เท่านั้น >>รายละเอียดและใบสมัคร<<
 
5.54 new2 **ทุนการศึกษา จากบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด จำนวน 9 ทุนๆ ละ 30,000 บาทต่อปี โดยมีเงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุนที่นิสิตนักศึกษาจะต้องฝึกงานและเข้าทำงานที่บริษัทฯ หลังจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ >>คลิก<< และส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เท่านั้น
 
5.53 new2 **ทุนการศึกษา แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด"  จำนวน 8 ทุนๆ ละ 20,000 บาท โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้  
        1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 - 4 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ
        2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จำเป็นในการศึกษา
        3. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ในทุกปีการศึกษา
        4. มีความประพฤติดี มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการศึกษา
        5. มิได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ (ยกเว้น กยศ.)
 ***ส่งใบสมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 เท่านั้น***
สามารถสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร <<รายละเอียด><ใบสมัคร>>
 
5.52 new2 ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2558 สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนถึงจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่าทุนละ 135,000 บาท 
คุณสมบัติเบื้องต้น  :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมไฟฟ้า
 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
>>รายละเอียดและใบสมัคร<<  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เท่านั้น ส่งได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
5.51 new2 ทุนการศึกษาประจำปี 2558 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ทุน มูลค่า 12,000 บาท >>ระเบียบการและใบสมัคร<< ส่งใบสมัครภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.50 new2 ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 (Quality Youths Scholoarship of The Year 2015) จำนวน 19 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

คุณสมบัติ :      เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและยังคงอยู่จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2558
มีผลการเรียน (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า 2.50
มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยนิสิต/นักศึกษา
มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนตามเอกสารนี้ หากมีความสนใจให้มาติดต่อกรอกแบบฟอร์มได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เท่านั้น >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
  
5.49 new2 ประกาศสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วย สภาพัฒนาการเมืองโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ.2558” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งผลงานด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดรางวัล หลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้ารับรางวัลฯ ดังนี้  

รางวัล    :    โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 รางวัล

คุณสมบัติ

มีอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31ธันวาคม 2558)

มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์

เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความประพฤติดี และอยู่ในโอวาทของผู้ปกครอง และครู อาจารย์

เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักบวชหรือนักพรต

ไม่เป็นเครือญาติใกล้ชิดกับสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นฯ ของสภาพัฒนาการเมือง

ระยะเวลาการดำเนินงาน    :    ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2558

หลักฐานประกอบการสมัคร

ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วน (กรอกผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  โดยพิมพ์ออกจากระบบ ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรอง

รูปถ่ายขนาด 2 x 2นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป) โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐ จำนวน   1 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนาใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ ที่ได้รับการเชิดชูจากหน่วยงานต่างๆ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

การยื่นใบสมัคร

ให้ยื่นใบสมัครที่ลงนามแล้ว พร้อมหนังสือรับรองและหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) เลขที่ 120 หมู่3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 02-1419785, 02-1419784

ในการสมัครผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว จึงยื่นใบสมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม

***สนใจสามารถรับในสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.48 new2  ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 200 ทุนๆ ละ 15,000 บาท โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 103 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 จำนวน 97 ทุน ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมัติ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>คลิก<< ส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เท่านั้้น 
 
5.47 new2 ทุนการศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 6,500 ทุน สามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น >> คุณสมบัติและใบสมัคร<<
 
5.46new2ทุนการศึกษา บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) ที่มีผลการเรียน 2.30 ขึ้นไป หากสนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่านั้นนะคะ >>คลิก<< รายละเอียดทุนการศึกษา 

5.45 new2 ทุนการศึกษามาแล้วจร้า >> ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ทุน (ทั้งมหาวิทยาลัย) ทุนละ 50,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00  ขึ้นไป  สามารถสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่านั้นค่ะ ดาวน์โหลดเอกสาร >>คลิก<< 

5.44 new2 โครงการดีดี จากการไฟฟ้ฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับโครงการค่าย EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และกองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า (ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง) อ.บางประกง อ.ฉะเชิงเทรา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชา EE / ME / CE / IE โดยมี GPA 2.50 ขึ้นไป

***เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2558***หากสนใจน้องๆ สนใจสามารถรอส่งใบสมัครกับ กฟผ. ได้ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล >>ดาวน์โหลด>> รายละเอียดโครงการ >> ใบสมัคร>>

5.43 new2 ทุนการศึกษาเครือเจิญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 140 ทุน ทุนละ 15,000 บาท โดยมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาที่จำนวน 70 ทุน ส่วนที่เหลือมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 จำนวน 70 ทุน >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนิสิต นักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และจะขึ้นชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557
2.มีความประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เป็นผู้ซึ่งมีสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.สามารถเข้ารับการฝึกงานตามที่คณะกรรมการกำหนด
การคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน
1.คณะอนุกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์
2.คณะอนุกรรมการเสนอการเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่ออนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
3.สำนักงานการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในเดือน กรกฎาคม 2556 และจะแจ้งกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป
การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
1.ขอรับใบสมัครจากงานทุนการศึกษา และกรอกใบสมัครด้วยลาดมือตนเองและเขียนข้อความบรรยายความสนใจและกิจกรรมต่างๆ ของตนเอง เช่น เหตุจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตนเรียน และงานที่จะทำเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
2.แนบรูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. หน้าตรง จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
3.สำเนาผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556
4.ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะบดีลงนามในหนังสือรับรอง
5.ให้ผู้ปกครองของผู้สมัครรับทุนกรอกข้อความในใบรับรอง

********นักศึกษาที่สนใจสามารถสสอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้นค่ะ  >>รายละเอียดและใบสมัคร<<

5.42 new2 "โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  กำหนดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสธิ์รับทุน จะได้รับการสนับสนุนทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000/ปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 125 ทุน 
**หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น (เพื่อดำเนินการรรวบรวมและจัดส่ง)  >>ดาวน์โหลรายละเอียด และใบสมัคร>>

5.41 new2 "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้ชื่อโครงการ "Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Student" หากสนใจสามารถติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เท่านั้น  >>ดาวน์โหลด>> ระเบียบการ >> ใบสมัคร >> แบบฟอร์มข้อมูลการศึกษา >> แบบฟอร์มหนังสือรับรอง >> ตัวอย่างการกรอกเอกสาร >> 
 
5.40 new2 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการแข่งขันเพื่อรับทุน  ดังรายละเอียดตามเซ้บไซต์  http://uis.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=%2foB7tbv3leE%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - วันที่ 13 มกราคม 2558 เท่านั้น
 
5.39 new2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกประจำปี 2557 จำนวน 15 ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สนับสนุนทุนการศึกษาตามที่สถาบันเรียกเก็บและให้ค่าหนังสือปีละ 10,000 บาท)  หากสนใจส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2558  รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ >>คลิก>> รายละเอียด >> ใบสมัคร 
 
5.38 new2 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครู โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.dpstcenter.org/psmt/news/viewnews.php?nid=1416563057844708&md=
 
5.37 new2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา ปี 2558 โดยให้แก่นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3  (รหัส 55) เพื่อศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25 มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานกับ กฟผ. และได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่างประเทศ หากนักศึกษาสนใจสามารถส่งใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งมาที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยทาง กฟผ. จะมาทำการรับสมัครและทดสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้อง R 230
ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารการศึกษา  >>ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร>>
  
5.36 new2 บริษัท NHK Spring (Thailand) เปิดรับนักศึกาาที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2558 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล และไฟฟ้า
               2. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
               3. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น หากสนใจสามารถสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือดาวน์โหลดที่ >>คลิก>> 
 
 
Last Updated on Friday, 19 February 2021 02:20