เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา-----http://www.orsa.mahidol.ac.th/main
สำหรับนักศึกษา-----http://www.student.mahidol.ac.th/
 
เว็บไซต์ภายนอกมหาวิทยาลัย
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา-----http://www.studentloan.or.th/index.php
สภาวิศวกร-----http://www.coe.or.th/e_engineers/coeindex.php
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-----http://www.mua.go.th/
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท)-----http://www.facebook.com/fest.engineer.page
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)-----http://www.nstda.or.th/index.php
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)-----http://www.ipst.ac.th/index.php
กระทรวงศึกษาธิการ-----http://www.moe.go.th/moe/th/home/main.php
 
 

 

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 04:24