บริการให้คำปรึกษา

งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>>ยินดีให้คำปรึกษาในด้นต่างๆ เช่น การเรียน การปรับตัว ปัญหาส่วนตัว ฯลฯ โดยสามารถโทรศัพท์มาสอบถาม พูดคุย ผ่านทาง

Hotline : 084-456-1928 

หรือสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ส่วนงาน  โทร  : 02-889-2138 ต่อ

เบอร์ต่อ

ปรึกษาเรื่อง

ผู้ให้คำปรึกษา

# 6028

- จองห้องเรียน/ห้องสอบ

 

นายประสิทธิ์ พลูหอม   (พี่แขก)

 

- ขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 

 

 

# 6029

- การรับนักศึกษาใหม่

 

นางสาวศรีนวล กลิ่นหอม (พี่หนุ่ย)

 

- ตารางสอน/ตารางสอบ

 

 

 

# 6030

- สอบถามเรื่องการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

นางสาวพัทธนันรัชต์ คงวงศ์วาน (พี่เปิล)

 

- การขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

 

 

 

- การสอบถามเรื่องผลการศึกษา

 

 

 

 

- การสอบถามประเมินการเรียนการสอน

 

 

 

- สอบถามเรื่องการขอเลือกสาขา/ย้ายสาขา

 

 

 

- สอบถามเรื่องการสำเร็จการศึกษา/อนุมัติปริญญาบัตร

 

 

# 6033

- การขอหนังสือรับรอง

 

นางสาวเพ็ญจันทร์ ภัทรเมธีกิจ (พี่เอ๋)

 

- การลงทะเบียน

 

 

 

 

- โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ

 

 

 

# 6033

- การศึกษาต่อระดับปริญญาโท

นางสาวผกาทิพย์ นันทไชย (พี่ฝน)

# 6034

- กิจกรรม / สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ

นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มฉัยยา (พี่นุ่น)

 

- ทุนการศึกษา / โครงการต่างๆ

 

นางสาวศิรประภา พึ่งนุสนธิ์ (พี่บุ้ง)

 

- การฝึกงานภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

- กยศ.

 

 

 

 

- นักศึกษาวิชาทหาร รด.

 

 

 

 

- บริการสุขภาพนักศึกษา

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 02:22