//**หลักสูตรระดับปริญญาตรี**//
 
new2 >>คลิก>>  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
new2 >>คลิก>>  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
new2 >>คลิก>>  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
new2 >>คลิก>>  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
new2 >>คลิก>>  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
new2 >>คลิก>>  6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
new2 >>คลิก>>  7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
new2 >>คลิก>>  8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 
//**แผนการเรียน สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 6113xxx เป็นต้นไป**//
new2 >>คลิก>>  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
new2 >>คลิก>>  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
         >>คลิก>>     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ
new2 >>คลิก>>  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
new2 >>คลิก>>  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
         >>คลิก>>     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นานาชาติ
new2 >>คลิก>>  6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
new2 >>คลิก>>  7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
new2 >>คลิก>>  8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นานาชาต
 
//**โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี**//
 
new2 >>คลิก>>  1. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
new2 >>คลิก>>  2. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
new2 >>คลิก>>  3. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
new2 >>คลิก>>  4. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
new2 >>คลิก>>  5. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
new2 >>คลิก>>  6. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา new1
new2 >>คลิก>>  7. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
new2 >>คลิก>>  8. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 
Last Updated on Tuesday, 30 July 2019 03:01