แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา

แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3

>>คลิก>> แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ ขอความอนุเคราะห์ฝึกงานภาคฤดูร้อน (ก่อนฝึกงาน)

>>คลิก>> แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ การประเมินผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน  (หลังฝึกงาน) new1

>>คลิก>> แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติสหกิจ **อยู่ระหว่างการปรับปรุง**

>>คลิก>> แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ ขอขยายเวลาการอยู่หอพักนักศึกษา ช่วงภาคฤดูร้อน 

>>คลิก>> แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ ทุนการศึกษา

>>คลิก>> แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

Last Updated on Thursday, 29 October 2020 08:36