ประกาศ, ระเบียบข้อบังคับและวินัยนักศึกษา

 ประกาศ, ระเบียบ/ข้อบังคับ

new2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 >>คลิก<<

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) >>คลิก<<

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2562 >>คลิก>>

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 >>คลิก>>

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 >>คลิก>>

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 >>คลิก<<

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการขอย้ายหลักสูตร >>คลิก>>

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 >>คลิก>>

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี >>คลิก>>

วินัยนักศึกษา >>คลิก>>

new2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา >>คลิก<<

Last Updated on Wednesday, 03 March 2021 07:46