1.  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

1.1 ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง   ( ไทยENG)  Request Form for Recommendation Letter

1.2 ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/สกุล   ( ไทยENG Request Form for Name or Surname Change

1.3 ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่   (ไทย / ENG Request Form for Address Change

1.4 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเกินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   ( ไทยENG Request Form for Register more than normal (22 credits)

1.5 ใบคำร้องขอสอบหลังกำหนด   ( ไทยENG   Request Form for Late Examination

1.6 ใบคำร้องขอลาป่วย   ( ไทยENG )   Request Form for Sick Leave

1.7 ใบคำร้องขอลากิจ   ( ไทยENG   Request Form for Authorized Leave

1.8 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา   ( ไทย ENG )   Request Form for Study Leave

1.9 ใบคำร้องขอกลับเข้าศึกษา   ( ไทย ENG  Request Form for Resume of Study

1.10  ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา   ( ไทย / ENG )  Request Form for Major Change

1.11  ใบคำร้องขอลงทะเบียนข้ามสถาบัน   ( ไทย ENG )   Request Form for Enrollment at Other University

1.12  ใบคำร้องขอลาออก   ( ไทย ENG )   Request Form for Resignation

1.13  ใบคำร้องทั่วไป   ( ไทย / ENG )   Request Form for General Request

1.14  แบบคำรับรองจากผู้ปกครอง   ( ไทย / ENG Recommendation from Parent

1.15  ใบมอบฉันทะ   ( ไทย / ENG )   Letter of Attorney

1.16  ใบคำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน   ( ไทย / ENG   Request for Change Section

1.17  ใบคำร้องขอเปลี่ยนรายวิชาทดแทนกัน   ( ไทย / ENG   Request Form for Course Change

1.18  ใบคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า   ( ไทย / ENG   Request Form for Late Payment for Registration

1.19  ใบคำร้องขอยกเลิกการลดรายวิชา   ( ไทย / ENG )   Request Form for Cancelled the Subject for Withdrawal 

1.20  ใบคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา   ( ไทย / ENG )   Request Form for Maintain Student Status

Last Updated on Thursday, 09 July 2020 03:53