กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

*****************************************************************

 ข่าวประชาสัมพันธ์  :  HOT NEWS!!

ปีการศึกษา 2559

new1 1. กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเเข้ารับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

 

*********************************************************************************************************************

 ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 >>คลิก<<

 *********************************************************************************************************************
 
 ปีการศึกษา 2557

โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัด "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้มาชำระหนี้ให้เป็นปกติ ซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป โดย "กองทุนฯ มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดยผู้ที่ไม่ค้างชำระแต่มาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนหนี้ร้อยละ 3.5 ของเงินต้นและสำหรับผู้กู้ค้างชำระที่มาชำระหนี้ให้เป็นปกติจะได้ส่วนลดค่าปรับร้อยละ 100 หากชำระปิดบัญชีจะได้ลดค่าปรับร้อยละ 100 พร้อมทั้งส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 50" คลิก http://www.studentloan.or.th/index.php  >>รายละเอียดคลิก >>

*********************************************************************************************************************
 
ปีการศึกษา 2556
**แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักศึกษามาติดต่อขอรับเอกสารกองทุนฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
 
1. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2556
2. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2556
3. สัญญากู้ยืมและค้ำประกัน ประจำปีการศึกษา 2556
 >> โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ในวันและเวลาราชการ
 

*********************************************************************************************************************

**กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ผู้กู้ยืมยืนยันการกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556

 2. ผู้กู้ยืมบันทึกเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556

   (ยกเว้นนักศึกษาที่ไม่ประสงค์กู้ค่าเล่าเรียน) ที่ www.studentloan.or.th

3. ผู้กู้ยืมลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน จำนวนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้

3.1 นักศึกษารหัส 56    >>ติดต่อที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

>>ภายในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 17.00 - 20.00 น.)

3.2 นักศึกษา รหัส 55,54,53,52,51

>> ติดต่อที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1

>> ภายในวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2556 (เวลาราชการ)

       >>คลิก>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 
  
 
 
*********************************************************************************************************************
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสาร
>>แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 22 April 2016 07:09