แบบฟอร์มสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ.

>>แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101

>>คลิก>>สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

>>คลิก>>สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา เปลี่ยนสถานศึกษา      

>>คลิก>>หนังสือรับรองความเป็นผู้อุปการะกรณีไม่ใช่บิดา

>>คลิก>>แบบฟอร์ม กยศ. 102 (หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้)

>>คลิก>>แบบฟอร์ม กยศ. 103 (หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา)

>>คลิก>>แบบฟอร์ม กยศ. 108 (แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้)

>>คลิก>>แบบฟอร์ม กยศ. 201 (หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้และขอระงับการกู้ยืมเงิน)

>>คลิก>>แบบฟอร์ม กยศ. 202 (หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้)

>>คลิก>>แบบฟอร์ม กยศ. 203 (หนังสือรับรองผู้กู้  กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้)

>>คลิก>>แบบฟอร์ม กยศ. 204 (แบบรายงานสถานภาพการศึกษา)

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 03:45