บริการสุขภาพนักศึกษา

 
กรณีที่นักศึกษาเสียชีวิต หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ นักศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจำนวน 100,000 บาท โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของนักศึกษา ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ (ภายในระยะเวลา 1 ปี คือ นับจากวันที่นักศึกษาเสียชีวิตหรือนับจากวันที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถที่จะทำการศึกษาต่อไปได้)
  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 **************************************************************************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

***************************************************************************************************************
 
new2 ***แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษาชัั้นปีที่ 3 ที่กำลังฝึกงานกันอยู่นะคะ ***
***นักศึกษาทุกคนที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 จะต้องดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานของแต่ละสาขาวิชา 
(จำนวน 1 หน่วยกิต พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 400 บาท)  ในระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2558 เท่านั้น!!! 
โดยเข้าไปลงทะเบียนที่ http://www.student.mahidol.ac.th/registration/ หากไม่ดำเนินการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด 
จะถือว่า ไม่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อน 
 
 ***ตามที่ได้แจ้ง เรื่อง จัดทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมให้สำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 ไปแล้วนั้น  
กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ  โปรดแจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  P01-962370-8 กับทางโรงพยาบาลในเครือ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในเครือ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินของทางโรงพยาบาลมายื่นที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับทาง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) ให้ต่อไป  โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารนี้ >>คลิกดาวน์โหลด กรมธรรม์<<
 
***หากสามรถมาเดินทางมาที่คณะฯ ได้ สามารถติดต่อขอรับบัตร CARE CARD ได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา  09.00 – 16.00 น.
 
*** หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างจังหวัด หากต้องการนำเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยไปยื่นให้กับหน่วยงาน
                    สามารถปริ้นเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และนำไปได้ยื่นได้เลยค่ะ
new2  ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษา ผู้ยังไม่สมัครสิทธประกันสุขภาพถ้วนหน้า  โปรดดำเนินการส่งแบบฟอร์มใบสมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการกรอก ตามเอกสารแนบ) ส่งพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาเซ็นสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ใบ นำมาส่งได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ขอให้นักศึกษาดำนเนินการส่งตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสิทธิประโยช์ของตนเอง >>คลิกแบบฟอร์ม>> คลิกตรวจรายชื่อผู้ไม่สมัคร>>

new2 **นักศึกษา รหัส 55,54 และ 53 โปรดดำเนินการจัดทำสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล ภายในวันที่ 31 ต.ค.2556 เท่านั้น  ดังนี้ >>คลิก>>    

 

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 08:36