ปณิธาน (Determination)
วิศวกรรมนำสู่การเปลี่ยนแปลงโลก
Engineering leads to change the world
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีคุณภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ดีขึ้น
To be the Quality Engineering Innovation and Technology Institute for Better Human Living
 
พันธกิจ (Mission)
1.    ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมุ่งสู่ระดับสากล
2.    สร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้ด้วยการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมในชุมชน สังคม ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่การเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
3.    สร้างงานวิจัยที่มุ่งสู่การสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์และเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
4.    มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคม
5.    ยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
Last Updated on Wednesday, 11 December 2013 05:56