จดหมายข่าว งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
     จดหมายข่าวเป็นช่องทางที่ทุกท่านจะสามารถรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของงานบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่งทุกท่านสามารถชี้แนะหรือเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกท่านให้ความสนใจได้ จดหมายข่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษาที่จัดในรอบเดือนที่ผ่านมาตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของงานบริหารการศึกษาให้ภาควิชาฯ ได้รับทราบ 
     อนึ่ง  หากข้อความในจดหมายข่าวฉบับพิเศษนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้ว

จดหมายข่าว ฉบับรายเดือน ประจำปี 2562

จดหมายข่าว ฉบับรายเดือน ประจำปี 2561

จดหมายข่าว ฉบับรายเดือน ประจำปี 2560

 

จดหมายข่าว ฉบับรายเดือน ประจำปี 2559

 จดหมายข่าว ฉบับรายเดือน ประจำปี 2558

จดหมายข่าว ฉบับรายเดือน ประจำปี 2557
 
 
จดหมายข่าว ฉบับรายเดือน ประจำปี 2556