Written by siraprapa   
Wednesday, 22 July 2015 04:46

//**ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2558**//

 

ภาคฤดูร้อน

>>คลิก>> ประกาศตารางสอนฤดูร้อน ปีการศึกษา58

>>คลิก>> ตารางสอนฤดูร้อน ปีการศึกษา58

 

ภาคการศึกษาปลาย

>>คลิก>>วิศวกรรมเครื่องกล---------ME----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4----Repeat/Regrade  new1

>>คลิก>>วิศวกรรมอุตสาหการ------IE------ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  new1

>>คลิก>>วิศวกรรมเคมี--------------CHE---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  new1

>>คลิก>>วิศวกรรมไฟฟ้า------------EE-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4----Repeat/Regrade  new1

>>คลิก>>วิศวกรรมโยธา-------------CE-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4----Repeat/Regrade   new1

>>คลิก>>วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-----CO-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  new1

>>คลิก>>วิศวกรรมชีวการแพทย์----BME---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  new1

 

ภาคการศึกษาต้น

>>คลิก>>วิศวกรรมเครื่องกล---------ME----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  

>>คลิก>>วิศวกรรมอุตสาหการ------IE------ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  

>>คลิก>>วิศวกรรมเคมี--------------CHE---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  

>>คลิก>>วิศวกรรมไฟฟ้า------------EE-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  

>>คลิก>>วิศวกรรมโยธา-------------CE-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  

>>คลิก>>วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-----CO-----ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  

>>คลิก>>วิศวกรรมชีวการแพทย์----BME---ชั้นปีที่ 1----ชั้นปีที่ 2----ชั้นปีที่ 3----ชั้นปีที่ 4  

Last Updated on Thursday, 19 May 2016 03:30