Q ปีการศึกษา 2558 - ทุนการศึกษา นักศึกษาพิการ PDF Print E-mail
Written by siraprapa   
Tuesday, 05 January 2016 03:25

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

ประจำภาคเรียนที่ 2 - 3 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี

3. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับปริญญาตรีมาก่อน และไม่ศึกษาเป็นปริญญาใบที่ 2

เอกสารประกอบการขอรับทุน

1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนฯ   คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนา)

3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (พร้อมรับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา)

***ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล***

Last Updated on Wednesday, 21 September 2016 09:06