Q ปีการศึกษา 2558- ทุนการศึกษา TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง PDF Print E-mail
Written by siraprapa   
Tuesday, 02 February 2016 05:06
TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง โครงการมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2559 
ภายใต้หัวข้อ TMA Business CANVAS for Young Entrepreneur 2016” 
 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นไปได้ และตอบสนองกับความต้องการของตลาด
 2. เพื่อสร้างความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับให้นิสิต นักศึกษา ผู้มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็น Entrepreneur รวมถึงการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้า หาความรู้ นอกเหนือจากในห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
 3. 3.      เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์ ในการเริ่มทำธุรกิจจริงในระหว่างโครงการ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็น Entrepreneur ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจการทำธุรกิจแบบ Entrepreneurship และจะสามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนำซึ่งกันและกันได้ในอนาคตต่อไป
 5. เพื่อให้รางวัลสนับสนุน เป็นทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจต่อไปหลังจากจบโครงการ (เฉพาะทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก)

คุณสมบัติและเงื่อนไข การสมัครของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ทีมละ 3-4 คน ชั้นปี 2-3 โดยต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มาจาก สายการบริหารธุรกิจ
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อทีม จากสถาบันนั้นๆ โดยลงนามรับรองเอกสารต่างๆ และต้องทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต นักศึกษา ในการทำโครงการอย่างต่อเนื่อง
 3. เอกสารรับการรับรองจากคณบดี คณะใดคณะหนึ่ง (หากทีมมาจากหลายคณะ) กรณีที่ผ่านเข้ารอบ สำหรับ 10 ทีม

ระยะเวลาโครงการ      เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2559

รูปแบบ                  

 • การแข่งขัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม และเขียนแผนธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ ในแบบ Entrepreneurship
 • การฝึกอบรมให้นิสิต นักศึกษา ที่สมัครมาจากสถาบันทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 • การเข้าค่าย TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016 เป็นเวลา 3 วัน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  นิสิต นักศึกษาจะได้ฝึกฝนกับโจทย์การสร้างธุรกิจจำลอง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพของแผนงาน เรียนรู้รูปแบบการประกอบธุรกิจ (Business Model CANVAS) โดยทุกทีมจะเข้าสู่ระบบพี่เลี้ยง Mentoring System จากผู้ประกอบการตัวจริง และ ผู้บริหารมืออาชีพจาก TMA จากนี้จนกระทั่งจบโครงการ (เฉพาะ 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก)
 • การคัดเลือก การนำเสนอ การตัดสิน การประกาศผล และการมอบรางวัล 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2559

ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1

เปิดรับสมัครรายชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เปิดโครงการและให้ความรู้

วันนี้ – 10 มีนาคม 2559

2

กิจกรรมปฐมนิเทศ เปิดโครงการและให้ความรู้

หัวข้อการให้ความรู้

“How to Become a Successful Entrepreneurship”

 • Who is Entrepreneur?
 • Choosing the Right Business 
 • Live with Passion  
 • Be an Entrepreneur 
 • Buying an Existing Business  

“Just Being Right, You Will WIN”

 • กระบวนการเริ่มต้นของธุรกิจ
 • ประเมินโอกาสของการทำธุรกิจใหม่
 • พัฒนาแผนธุรกิจที่มีคุณภาพ ในสายตาของนักลงทุน
 • การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จ

Experience Sharing  “Drive to Succeed Entrepreneur”

 

“ How to Understanding Your Potential Market “

 • Market Research,  Idea Feasibility, Where to find more information
 • Calculating your business Cost     
 • Expenses, Purchasing assets, Ongoing monthly expenses,  Calculating monthly sales

“Writing a Winning Business Plan”

 • Business Description

-      Management

-      Industry Description

-      Competition

-      Marketing Strategy

-      Sales Forecast

-      Financial Analysis

 • Exit Strategy
 • Structure Your Business
 • Get your Business Funded 
 • Getting Help 
  • Opening up Shop
  • Location , Branding , Products & Inventory, Savvy Pricing Strategies  

 

Daring to Succeed, Entrepreneurship for Better Growth “

 

Experience Sharing  “Social Entrepreneur”

14-15 มีนาคม 2559 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูมโรงแรมบางกอก ชฎา

ถ.รัชดาภิเษก

3

เปิดรับใบสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน

              นิสิต นักศึกษารวมกลุ่มทีมละ 3-4 คน ชั้นปี 2-3 (ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คนมาจากคณะบริหารธุรกิจ) พร้อมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา

วันนี้ – 18 มีนาคม 2559

4

ปิดรับงานเขียน (รอบคัดเลือกรอบที่ 1)

              นิสิต นักศึกษาส่งงานเขียน ในประเด็นเรื่อง Entrepreneurship ซึ่งประกอบด้วย 3 หัวข้อ (เปิดอิสระในการเลือกธุรกิจ)

1. Entrepreneurship ในความหมายของท่านคืออะไร

    2.โครงการธุรกิจที่ท่านต้องการทำคืออะไร และมีแรงบันดาลใจในการเข้าร่วม โครงการนี้อย่างไร  

 3.เหตุผล / โอกาสทางธุรกิจในการเลือกทำโครงการนี้คืออะไร

หมายเหตุ

-งานเขียนต้องประกอบด้วย 3 หัวข้อข้างต้น และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

-จำกัดจำนวนเพียง 3 หน้าA4 อักษร Cordia New 16 กั้นหน้าปกติ

25 เมษายน 2559

5

ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก

            10 ทีมต้องมีเอกสารรับการรับรองจากคณบดี คณะใดคณะหนึ่ง (หากทีมมาจากหลายคณะ) นำส่งให้ TMA

สัปดาห์ที่ 3 พฤษภาคม 2559

6

เข้าค่ายฝึกอบรม (TMA Business Model CANVAS Camp)

            10 ทีมเข้าค่ายฝึกอบรมและเรียนรู้ ฝึกฝนกับโจทย์การสร้างธุรกิจจำลอง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพของแผนงาน เรียนรู้รูปแบบการประกอบธุรกิจ (Business Model CANVAS) โดยทุกทีมจะเข้าสู่ระบบพี่เลี้ยง Mentoring System จากผู้ประกอบการตัวจริง และ ผู้บริหารมืออาชีพจาก TMA จากนี้จนกระทั่งจบโครงการ

             ระยะเวลา 3 วัน ณ ...สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง....

 

เนื้อหาการบรรยาย Business Model CANVAS

 • Strategic Aim
 • Problem – List your 1-3 problems
 • Customer Segments – List your target Customer and Users
 • Unique Value Proposition – Single,
 • Solution – Outline a Possible Solution for Each Problem
 • Channels – List your paths of Customers
 • Revenue Streams – List Your Sources of Revenues
 • Cost Structure – List Your fixed and Variable Costs
 • Key Metrics – List the Key Numbers That Tell You How Your Business is Doing

สัปดาห์ที่ 1 มิถุนายน 2559

6

หลังกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม

 • มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ มอบเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทีมละ 20,000 บาท (กำหนดเวลาการประกอบธุรกิจ 1 เดือน)
 • ทีมสามารถหาเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการได้ โดยต้องระบุรายละเอียดที่มาของเงินทุนให้ชัดเจน
 • ทีมพร้อมลงพื้นที่สำรวจตลาด และเริ่มประกอบธุรกิจจริง
 • ทีมต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานกับพี่เลี้ยง อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาดังกล่าว
 • กำหนดวันให้ทุกทีม ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กับทีมอื่นๆ และพี่เลี้ยง (ใช้เวลาครึ่งวันบ่าย)

มิถุนายน – กรกฎาคม 2559

7

รอบคัดเลือกรอบ 2 (รอบนำเสนอแผน)

 • ทั้ง 10 ทีมนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกรอบ 2 เพื่อคัดเหลือ 3 ทีม โดยมีการประกาศผลในวันดังกล่าว (ใช้เวลา 1 วัน)
 • แต่ละทีมมีเวลานำเสนอทีมละ 20 นาที และกรรมการถามตอบพร้อมให้คำแนะนำทีมละ 20 นาที

** คณะกรรมการประกอบไปด้วย Entrepreneur / นักลงทุน / คณะอนุกรรมการดำเนินงานจาก TMA

สัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม 2559

8

รอบตัดสิน (พิธีประกาศผลและมอบทุนการศึกษา)

(ใช้เวลาครึ่งวัน ระหว่างเวลา 11.30 – 15.00 น.)

 • 3 ทีมนำเสนอธุรกิจต่อคณะกรรมการตัดสิน (ทีมละ 10 นาที) และกรรมการสอบถาม พร้อมให้คำแนะนำทีมละ 10 นาที
 • ประกาศผลและมอบเงินทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

** คณะกรรมการประกอบไปด้วย Entrepreneur / นักลงทุน / คณะอนุกรรมการดำเนินงานจาก TMA

สัปดาห์ที่ 4 สิงหาคม 2559รางวัล 

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร มอบเงินทุนเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจ 425,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทรางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 และประกาศนียบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มูลค่า  50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 7 รางวัล และประกาศนียบัตร
 5. รางวัล “นักบริหาร ดีและเก่ง” จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 30,000 บาท และประกาศนียบัตร โดยมูลนิธิ คุณดุสิต    นนทะนาคร และ TMA
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ทีมได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และสถาบันการศึกษาทั้ง 3 ทีมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อโครงการ

โทรศัพท์ 02- 319-7677 , 02-718-5601 คุณเบญจมาศ ต่อ 101 คุณปีย์รดา ต่อ 102 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 02- 319-7677,02-718-5601 โทรสาร 02-319-5666
ติดตามข่าวสาร ได้ที่ http://tma.or.th/about-foundation และ 
Facebook กลุ่มนักบริหารดีและเก่ง โดย TMA

ดาวน์โหลดไฟล์


Last Updated on Wednesday, 29 June 2016 07:20