P การบรรยายพิเศษ 23 มิ.ย. 59 PDF Print E-mail
Written by siraprapa   
Wednesday, 22 June 2016 01:57
งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณาจารย์ฯเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฎิบัติงานร่วมกัน ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการดำเนินการภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ณ ห้องประชุม R 114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Poster-PR-100p
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
นางสาวผกาทิพย์ นันทไชย
งานบริหารการศึกษา โทร 6033
Last Updated on Wednesday, 22 June 2016 02:00