ประกาศและข้อบังคับอาจารย์ที่ปรึกษา Print
Written by siraprapa   
Wednesday, 10 August 2016 02:12

Announeement  Rule  Regulation - ประกาศและขอบงคบ

1. ประกาศ กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 icon-click

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552  icon-click

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556  icon-click

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)  icon-click

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4)  icon-click

 

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 5)  icon-click

 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 6)  icon-click

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 7)  icon-click

 

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 8)  icon-click

 

10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 9)  icon-click

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 10)  icon-click

12. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 icon-click

13. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 3) 2563 icon-click

 

14. ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561icon-click

 

15. ข้อบังคับ การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น  icon-click

 

16. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการขอย้ายหลักสูตร พ.ศ. 2562  icon-click

 

17. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี 2557  icon-click

18. ฝึกงานภาคฤดูร้อน 2557 icon-click

19. คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหิดล icon-click

Last Updated on Friday, 14 August 2020 07:15