images

r2r

 

 

 

 

 

 • dsc_8310_resize.jpg
 • dsc_8345_resize.jpg
 • dsc_8368_resize.jpg
 • dsc_8381_resize.jpg
 • dsc_8417_resize.jpg
 • dsc_8424_resize.jpg
 • dsc_8429_resize.jpg
 • dsc_8456_resize.jpg
 • dsc_8556_resize.jpg
 • dsc_8587_resize.jpg
 • dsc_8712_resize.jpg
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
♥ แบบฟอร์มเอกสารคำสอน และแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน (สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ)hot-kapook10
 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงวิชาการด้าน ICT ระยะสั้น (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT))
 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน เดือนมกราคม - มีนาคม 2558              
 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกการฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพ (สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2557 (สำนักส่งเสริมการศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เดือน พฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557
♥ ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรประจำปี 2556 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงการทำผลงาน เพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2556 
♥  ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสำรวจความสุขได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม  Happinometer ทางเว็บไซต์ http://www.happy.mahidol.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2556 (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาผู้นำธุรกิจ B.LEAD)
♥ ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
♥ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง (Happy Body)
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน และบุตรหลานเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

 

ข่าวกิจกรรม