images

r2r

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

♥ แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง)  

♥ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงการทำผลงาน เพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2556 

♥ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2556

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

♥ โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 “งานได้ผล คนเ ป็นสุข สนุกผูกพัน รักกันเป็นครอบครัว EG” 

♥ โครงการ Financial Literacy - มาพัฒนาทักษะด้านการเงิน การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพกันเถอะ