images

r2r

 

 

 

 

 

 

หน่วยพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
  - ดำเนินการจัดทำโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
-  การลาไปราชการหรือประชุม ณ ต่างประเทศ
-  การลาไปราชการ ประชุม สัมมนา ในประเทศ และการไปเป็นวิทยากร
-  การลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
-  การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - บริหารจัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน                          
-     ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการทำ Performance Agreement และการเก็บ/ วิเคราะห์ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร
- ติดตามการดำเนินการเรื่อง Performance Agreement ของบุคลากรทุกประเภท วางแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
- ดำเนินการ ประสานงาน วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร
- ให้คำปรึกษา ในการประเมิน Competency ตลอดจนการนำ Competency ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
-     สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ วิเคราะห์การประเมิน Competency ของบุคลากรทุกประเภทเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลงานประจำปี
งานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  -   เป็นศูนย์กลางดำเนินการปลูกฝังค่านิยม (Core Values) ของมหาวิทยาลัย (MAHIDOL) ให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านโครงการ    พัฒนาบุคลากร หรือกิจกรรมเฉพาะ
ความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุน
 - การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานสายวิชากา
-    การเสนอขอตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และ            ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการ
- การเสนอขอตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย