images

r2r

 

 

 

 

 

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 12 December 2013 06:14

images 1
  

เอกสาร 
Download

   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ MU-Talent              เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 Download Animated Gif New (34)

 

แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกับส่วนงานของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management

   (สายวิจัย) Download

  แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกับส่วนงานของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management

   (สายการศึกษา) Download

  แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการ Talent Management (TM03_56) Download

  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Management (TM01_56) Download

  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management Download

  แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
    Talent Management (TM04_56) Download

  

Last Updated on Tuesday, 26 November 2019 09:30