images

r2r

 

 

 

 

 

 

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
  -   ติดต่อประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคลากรประสานงาน ให้คำปรึกษา     ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน ให้แก่บุคลากร เพื่อนำไปประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และดำเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้    เพื่อผ่อนชำระหนี้จนครบ
สินเชื่อธนาคารออมสิน
 -    ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินเกี่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ ประสานงาน ให้คำปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที    บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ ออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนให้แก่บุคลากรเพื่อนำไป    ประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินและดำเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้เพื่อผ่อนชำระหนี้จนครบ                            
เงินกู้ ชพค
 -   ติดต่อประสานงานกับ สกสค.เกี่ยวกับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ประสานงาน ให้คำปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากรประสบปัญหา การใช้บริการสินเชื่อดำเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อผ่อนชำระหนี้จนครบ
กีฬาบุคลากร
 -   ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยจัดการ         แข่งขันกีฬาบุคลากรเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นการเชื่อมความสามัคคี ระหว่างบุคลากรส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
 -   ให้คำปรึกษา แก่บุคลากรที่สนใจสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประสานงานกับมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการกองทุน อาทิ            การสมัครเป็นสมาชิก การส่งเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุน การพ้นจากสมาชิกกองทุน การโอน/รับโอนสมาชิกกองทุน เป็นต้น
การพิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีแก่ลูกจ้างชั่วคราวคณะวิศวกรรมศาสตร์
 -   ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีแก่ลูกจ้างชั่วคราวตรวจสอบ กลั่นกรอง บุคลากรที่มีคุณสมบัติ         ตามหลักเกณฑ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
- กำกับดูแลระบบ MU-ERP-HR ในส่วนของเงินหักสวัสดิการ
- ดูแล/ดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเดือนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการประเภทต่างๆ อาทิ การหักเงินค่าผ่อนชำระหนี้             ธนาคารต่างๆ หักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
การลาประเภทต่างๆ
- การลาตามสิทธิของบุคลากรทุกประเภท
- การลาเกินสิทธิของบุคลากรทุกประเภท (โดยไม่ได้รับเงินเดือน)
สิทธิประโยชน์
  - การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงิน กบข.
- กาการขอรับบำเหน็จ และบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ และเงิน กสจ.
- การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
- การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
- การขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
- การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม
- ผู้ประสานงานกองทุนประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
- การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
- ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการสรรหาบุคลกรดีเด่นประเภทต่างๆ อาทิ โครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่น           ของชาติของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของสถานบันการศึกษาต่างๆ
- ทะเบียนประวัติ
- ออกหนังสือรับรองสถานภาพและอัตราเงินเดือน
- ออกบัตรแสดงตนให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์