สำนักงานจัดการกลยุทธ์

 

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ พัฒนาคุณภาพ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

นางจันทนา

สุขรินทร์พรหม

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ)

2

น.ส.ปรียาภา

ศิลปเจริญ

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3

นายชลิต

เกตุมณี

พนักงานมหาวิทยาลัย

นิติกร

4

นางสรณี

ลาภานันต์

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5

น.ส.ศิริลักษณ์

เนตรสุวรรณ

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานสื่อสารองค์กรและวิเทศน์สัมพันธ์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

นายแดง

ลมสูงเนิน

ข้าราชการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)

2

นายกฤษดา

ไล้ปรีดา

  พนักงานส่วนงาน   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

3

น.ส.ทิพย์วรรณ

อุดทาคำ

  พนักงานส่วนงาน

นักประชาสัมพันธ์

4

น.ส.ภิญญดา

ศรัทธาปิติ

  พนักงานส่วนงาน   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

5

น.ส.ศิโรรัตน์

พันธุ์แตง

พนักงานส่วนงาน

นักประชาสัมพันธ์

6

นายเทวิน

กันประชา

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1

7

น.ส.นวพร

แสงแดง

พนักงานส่วนงาน

นักวิเทศสัมพันธ์