images

r2r

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานจัดการกลยุทธ์

 

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ พัฒนาคุณภาพ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

นางจันทนา

สุขรินทร์พรหม

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ)

2

น.ส.ปรียาภา

ศิลปเจริญ

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3

นายชลิต

เกตุมณี

พนักงานมหาวิทยาลัย

นิติกร

4

นางสรณี

ลาภานันต์

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5

น.ส.ศิริลักษณ์

เนตรสุวรรณ

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป