images

r2r

 

 

 

 

 

 

สำนักงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

น.ส.สุพัตรา

ภู่ซ้อน

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา

2

น.ส.กุลธิดา

ครุฑ

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

3

น.ส.สุพรรษา

หวังมีสุข

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

น.ส.อมรรัตน์

สังข์ธูป

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5

น.ส.บุญจิรา

ศรีหะรัญ

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6

นายวัชรพงศ์

หมีสมุทร

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7

น.ส.จิราพร

ศักดิ์สุภาพ

ลูกจ้างเงินรายได้

นักวิชาการพัสดุ

8

น.ส.พีรดา

สิริทัศนคุณ

ลูกจ้างเงินรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

งานวิศวกรรมเพื่อสังคม

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

น.ส.สุกัญญา

ลี้เจริญ

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)

2

น.ส.ธัญภัศ

ลี้เจริญ

พนักงานส่วนงาน

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3

นายอภินพ

พรศรี

  พนักงานส่วนงาน

ช่างเทคนิค

4

นายวิชัย

บุญหลง

ลูกจ้างเงินรายได้

ช่างไฟฟ้า ระดับ ช2