images

r2r

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดตั้งสำนักบ่มเพาะและสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

 นางอรุณี  กอสวัสดิ์พัฒน์  พนักงานมหาวิทยาลัย  นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ)