images

r2r

 

 

 

 

 

 

สำนักงานการศึกษา

 

งานบริหารการศึกษาและนานาชาติ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

นายประสิทธิ์ศักดิ์

พลูหอม

ข้าราชการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

2

นางพัทธนันท์รัชต์

คงวงศ์วาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

3

น.ส.เพ็ญจันทร์

  แสงธงไชย   พนักงานมหาวิทยาลัย   นักวิชาการศึกษา

4

น.ส.นัทธ์หทัย

  แก้วงาม   พนักงานส่วนงาน   นักวิชาการศึกษา

5

น.ส.ปธิตา

  เจริญธนะจินดา   พนักงานส่วนงาน   นักวิชาการศึกษา

6

Mrs.Fatemeh

  Fajabnejad Namagh   ลูกจ้างเงินงบประมาณ   ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

 

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

  น.ส.ศรีนวล   กลิ่นหอม   พนักงานมหาวิทยาลัย   นักวิชาการศึกษา

2

น.ส.หนึ่งฤทัย

  คุ้มฉัยยา   พนักงานมหาวิทยาลัย   นักวิชาการศึกษา

3

น.ส.ศิรประภา

  พึ่งนุสนธิ์   พนักงานส่วนงาน   นักวิชาการศึกษา