images

r2r

 

 

 

 

 

 

สำนักงานการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

นายประสิทธิ์ศักดิ์

พลูหอม

ข้าราชการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

2

นางพัทธนันท์รัชต์

คงวงศ์วาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

3

น.ส.ศรีนวล

กลิ่นหอม

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา

4

น.ส.หนึ่งฤทัย

คุ้มฉัยยา

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา

5

น.ส.เพ็ญจันทร์

แสงธงไชย

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา

6

น.ส.นัทธ์หทัย

แก้วงาม

พนักงานส่วนงาน

นักวิชาการศึกษา

7

น.ส.ศิรประภา

พึ่งนุสนธิ์

พนักงานส่วนงาน

นักวิชาการศึกษา

8

Mrs.Fatemeh

Rajabnejad Namaghi

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ