images

r2r

 

 

 

 

 

MU-Talent
Written by PIschada   

การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-Talent)
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นส่วนงานต้นแบบ

 

            เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับรับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talent) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นส่วนงานต้นแบบ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินศักยภาพของบุคลากรกลุ่ม Talent ของส่วนงานต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดและชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talent) และวิทยากรจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร ได้ชี้แจง "แนวทางและแผนดำเนินการจัดการคนเก่งของส่วนงาน" ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องR231 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

01     02     03

04     05     06

07     08     09   

10