images

r2r

 

 

 

 

 

   

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- ใบสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
 - แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551)
- แบบประเมินข้าราชการ/ลูกจ้าง ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งประเภทสนับสนุน)
- แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง/เปลี่ยนชื่อตำแหน่งข้าราชการ และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งประเภท       ทั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
- แบบขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง/เปลี่ยนชื่อตำแหน่งข้าราชการ และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งวิชาการ)
- แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
- แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
- แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้าง
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง กรณีตำแหน่งประเภทผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (แบบก.บ.ค. 06)
- แบบฟอร์มต่อเวลาพนักงาน53 แบบประวัติ
- แบบฟอร์มต่อเวลาพนักงาน53 ประเภทวิชาการ(อายุ60ปี)
- แบบฟอร์มต่อเวลาพนักงาน53 ประเภทวิชาการ(อายุ65ปี)
- แบบฟอร์มต่อเวลาพนักงาน53 ประเภทสนับสนุน(อายุ60ปี)
- แบบฟอร์มต่อเวลาพนักงาน53 ประเภทสนับสนุน(อายุ65ปี)
- สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบมีผู้ค้ำประกัน)
- สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
- Application form แบบใบสมัคร ภาษาอังกฤษ
- แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิ
   

 

ด้านพัฒนาบุคลากร
  - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓ ปรับปรุง/๒)
- คำแนะนำในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2
- แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
- ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
  -  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน/โครงการหรือผลงานที่จะทำในอนาคต
(ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
- แบบประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพในหน้าที่(ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
- แบบประเมินสมรรถนะ (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
- รายละเอียดของผลงาน (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
- โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
- แบบใบลาไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มคำรับรองของผู้บังคับบัญชาพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
- สัญญาลาและสัญญาค้ำประกันศึกษา ฝึกอบรมรม ปฏิบัติงานวิจัย
- แบบเหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ
- แบบเสนอขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
- แบบฟอร์มเสนอขอไปปฏิบัติงานบริการวิชาการที่หน่วยงานอื่นที่อยู่ภายในประเทศ

 

ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 - แบบขอรับเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบขอรับเงินช่วยพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
- แบบขอรับเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
- แบบขอรับเงินช่วยพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบขอรับเงินออมสะสมลูกจ้างประจำเงินรายได้
- แบบขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
 -    แบบใบลาตามสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน (ลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจ/ลาเพื่อดูแลบุตรแภรรยาหลังคลอด/ลาพักผ่อน/ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจน์)
-  แบบขอมีบัตรแสดงตน