images

r2r

 

 

 

 

 

สายวิชาการ

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์

ยศวัฒน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

ผศ.เพ็ญพรรณ์

ทะสะโส

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

ผศ.ดร.เทียนไชย

ตันไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

ผศ.ดร.วนิดา

คูอมรพัฒนะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

อาจารย์ ดร.สุวิน

อภิชาติพัฒนศิริ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

6

ผศ.ดร.วรนารถ

จงเลิศจรรยา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

ผศ.ดร.ภัทรพร

คิม

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

ผศ.ดร.จุฬารัตน์

ศักดารณรงค์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

อาจารย์ ดร.ศิระ

ศรีนิเวศน์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

10

อาจารย์ ดร.พรชัย

บำรุงศรี

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

11

อาจารย์ ดร.วรางคณา

พรพุทธาพิทักษ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

12

อาจารย์ ดร.ภูมิวัต

ผดุงบุตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

13

อาจารย์ ดร.อรรถพล

ศรีฟ้า

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

14

อาจารย์ ดร.สุธิดา

บุญสิทธิ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

15

อาจารย์ ดร.สาคร

ราชหาด

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

16

อาจารย์ ดร.ทิพย์รวี

ทองธรรมชาติ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

17

อาจารย์ ดร.ณัฐธีร์

อัครวัฒน์โฆษิต

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

18

ผศ.ดร.วีรวุฒิ

ชัยวัฒน์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

19 ศ.ดร.มะลิ หุ่นสม พนักงานมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์
20 Mr.Mohammad Naghi Eshtiaghi ลูกจ้างเงินงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ3

  

สายสนับสนุน

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

น.ส.จิณณ์ชญา

ว่องดี

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส1

2

นายโอภาส

วงศ์แดง

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ช่างไม้   ระดับ ช2

3

นายรักทรง

ยาสาไชย

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์

4

นายชัยชนะ

ประจะเน

ลูกจ้างเงินรายได้

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช1

5

น.ส.ภัทราวดี

ใยหงษ์

พนักงานส่วนงาน

พนักงานบริการ

6

น.ส.กาญจนา

ทองสุขเสนีย์

พนักงานส่วนงาน

นักวิชาการศึกษา

7

นายชลธร

กินแก้ว

พนักงานส่วนงาน

นักวิทยาศาสตร์

8

น.ส.ธนียา

สามวัง

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์

9

นายสนธิ

วาราชนนท์

พนักงานมหาวิทยาลัย

วิศวกร

10

น.ส.มาริสา

เหล่าธรรมจักร

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป