images

r2r

 

 

 

 

 

 

สายวิชาการ

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

ผศ.บรรยงวุฒิ

จุลละโพธิ

พนักงานส่วนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

อาจารย์ชาคริต

วรรณศิริ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

4

ผศ.ดร.รุ่ง

กิตติพิชัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

ผศ.ดร.อิทธิโชติ

จักรไพวงศ์

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

ผศ.ดร.โชคชัย

จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

ผศ.ดร.เอกชัย

ชัยชนะศิริ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

ผศ.ดร.เอกรินทร์

แสงธรรมรัตน์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

ผศ.ดร.สราวุธ

เวชกิจ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

ผศ.ดร.วรศิษฐ์

ตรูทัศนวินท์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11

ผศ.ดร.อารมณ์

เบิกฟ้า

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12

ผศ.ดร.กนกศักดิ์

เอี่ยมโอภาส

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13

ผศ.ดร.ปัญญา

อรุณจรัสธรรม

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14

ผศ.ดร.ชาคริต

สุวรรณจำรัส

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15

รศ.ดร.ธนภัทร์

วานิชานนท์

พนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์

16

ผศ.ดร.พรทิพย์

แก่งอินทร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17

ผศ.ดร.วัชรพงษ์

ชูแก้ว

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18

อาจารย์ ดร.เจษฎาภรณ์

ปริยดำกล

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

19

อาจารย์ ดร.ชวัลณัฎฐ์

เจริญเขษมมีสุข

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

20

ปราโมทย์

เดชะอำไพ

พนักงานส่วนงาน

อาจารย์

21

มชิมนต์ธรณ์

พรหมทอง

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

  

สายสนับสนุน

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

นายปัญญา

เส็งแดง

พนักงานมหาวิทยาลัย

ช่างเทคนิค (ผู้ชำนาญงาน)

2

นายสาทิศ

วงษ์ทอง

ข้าราชการ

วิศวกร

3

นางสาวภูษณิศา

ขจรนาม

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

พนักงานพิมพ์   ระดับ ส1

4

นายทองดี

คำคม

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ช่างเหล็ก   ระดับ ช2

5

นายสมภพ

รัตนภา

ข้าราชการ

ช่างเทคนิค

6

นายอรุณ

น้อยสมวงษ์

ลูกจ้างเงินรายได้

ผู้ช่วยช่างทั่วไป   ระดับ ช1

7

นางสุกัญญา

กิ่งสวัสดิ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8

นางสาวเรวดี

นราแก้ว

ลูกจ้างเงินรายได้

พนักงานสถานที่

9

นายอรรถพล

น้อยสมวงษ์

พนักงานส่วนงาน

ช่างเทคนิค

10

นางสาวมาลิณี

เทียมพัฒน์

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11

นางสาวณัฐกานต์

ศุภมโนธรรม

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป