สายวิชาการ

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

รศ.ดร.ฉัตรชัย

เนตรพิศาลวนิช

ข้าราชการ

รองศาสตราจารย์

3

รศ.ศุภชัย

ไพบูลย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์

4

อาจารย์วรวิทย์

อิศรางกูร   ณ อยุธยา

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

5

อาจารย์ ดร.สมนิดา

ภัทรนันท์

ข้าราชการ

อาจารย์

6

อาจารย์ ดร.พรชัย

ชันยากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

7

ผศ.เดชา

วิไลรัตน์

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

ผศ.ดร.ชัชวาลย์

เยรบุตร

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

ผศ.ดร.เซง

เลิศมโนรัตน์

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

ผศ.ดร.พงศธร

เศรษฐีธร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11

อาจารย์ ดร.ธรรมวฤทธิ์

สิงหวิลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

12

อาจารย์ ดร.ก่อพร

พันธุ์ยิ้ม

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

13

อาจารย์ ดร.ธัชชะ

จุลชาต

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

14

อาจารย์นิรุทธ์

พรมบุตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

15

รศ.ดร.ภูมินท์

กิระวานิช

พนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์

16

ผศ.ดร.อารณีย์

พันกะหรัด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17

อาจารย์ ดร.กฤษฎา

อัศวสกุลเกียรติ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

18

อาจารย์ ดร.สุรโชค

ธนพิทักษ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

19

อาจารย์ ดร.สุพรรณ

ทิพย์ทิพากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

20

อาจารย์ ดร.พัฒนาช  

พัฒนะศรี

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

21

รศ.ดร.อิทธิพงษ์

ลีวงษ์วัฒน์

พนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์

   

 สายสนับสนุน

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

นายปิยะ

ไพบูลย์รุ่งโรจน์

พนักวานมหาวิทยาลัย

วิศวกร

2

MR.Graham Keith

Rogers

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 3

3

นางสิริพร

อินเหว่าวงศ์

ข้าราชการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

นายสมเกียรติ์

พรมตุ้ม

ข้าราชการ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5

นางเทวา

แสงนิ่ม

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

พนักงานบริการ ระดับ บ2

6

นายมนตรี

เกตุสะอาด

ข้าราชการ

วิศวกร

7

.ส.จิราพร

สัจจาเฟื่องกิจการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8

นายธีระยุทธ

กลิ่นศรีทอง

พนักงานส่วนงาน

ช่างอิเลคทรอนิคส์

9

น.ส.ธนทิพย์

อ้วนอ่อน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอาจารย์

10

น.ส.จารุดา

งามวิทิตวงศ์

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป