images

r2r

 

 

 

 

 

รายชื่อบุคลากร หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สายวิชาการ

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

อาจารย์ ดร.เอกชัย

วารินศิริรักษ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

2

ผศ.ดร.วเรศรา

วีระวัฒน์

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

ผศ.ดร.ธนกรณ์

แน่นหนา

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

รศ.ดร.ดวงพรรณ

ศฤงคารินทร์

ข้าราชการ

รองศาสตราจารย์

6

ผศ.ดร.ธนา

สาตรา

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

ผศ.ดร.รณชัย

ศิโรเวฐนุกูล

ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

ผศ.ดร.สรนาถ

ไรภู

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

ผศ.ดร.ตวงยศ

สุภีกิตย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์

ศรีตระกูลชัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

11

อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์

สุตะโคตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

12

อาจารย์ ดร.กัญจน์

คณาธารทิพย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

13

รศ.ดร.ศุภชัย

นาทะพันธ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์

14

ผศ.ดร.ศุภชัญ

ราษฎร์ศิริ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15

อาจารย์ ดร.จิรพรรณ

เลี่ยงโรคาพาธ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

16

อาจารย์ ดร.มงคล

เทียนวิบูลย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

17

อาจารย์ ดร.นพกร

ภู่ระย้า

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์

18

อาจารย์ ดร.ดลพร

แซ่แต้

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์


สายสนับสนุน
 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่ง

1

น.ส.ละออ

เอื้อจิตตระกูล

ข้าราชการ

จ.บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)

2

นายเรวัตร

ปลื้มสุข

พนักงานมหาวิทยาลัย

วิศวกร

3

นายจิรพัฒน์

สีสันต์

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ช่างเหล็ก ระดับ ช3

4

นายสิงห์

แสงนิ่ม

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ช่างเครื่องมือกล ระดับ ช3

5

นายชูชัย

เทศอ่ำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ช่างเทคนิค (ผู้ชำนาญงาน)

6

น.ส.วิภาวดี

กรรณประชา

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7

นายสมชาย

แสวง

ลูกจ้างเงินรายได้

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช2

8

นางธารทิพย์

น้อยสมวงษ์

พนักงานส่วนงาน

พนักงานบริการ

9

นายสิทธิชัย

ราโรจน์

พนักงานส่วนงาน

ช่างเทคนิค

10

นายอนันต์ชัย

ชูวงศ์วุฒิ

พนักงานมหาวิทยาลัย

วิศวกร

11

น.ส.สมหญิง

โอฐธนู

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12

น.ส.ทวินันท์

สิมะจารึก

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

13

น.ส.ณุกานดา

วรเวทดิษกุล

พนักงานส่วนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป