images

r2r

 

 

 

 

 

รายชื่อบุคลากร หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
สายวิชาการ (Academic Staff)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มบุคลากร

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติ์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

อาจารย์โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

อาจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

อาจารย์ ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

อาจารย์ ดร.วศิน ศรีสวัสดิ์

อาจารยื

พนักงานส่วนงาน

9

อาจารย์ ดร.ธนียา  มะยะกูล

อาจารย์

พนักงานส่วนงาน

10

นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

อาจารย์

ลูกจ้างชั่วคราว

สายสนับสนุน (Administrative Staff) 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มบุคลากร

1

นายปรัชญ์ สง่างาม

ผู้ช่วยอาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

นายมนัสศิริ จันสุทธิรางกูร

ผู้ช่วยอาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นายยุทธพงษ์ อุณหทวีทรัพย์

ผู้ช่วยอาจารย์

พนักงานมส่วนงาน

4

นางสาวลักษมี ชูใจ

นักวิชาการศึกษา

พนักงานส่วนงาน

5

นางสาวสุชัญญา ราษฎรนิยม

นักวิชาการศึกษา

พนักงานส่วนงาน

6

นายพงษ์ศักดิ์ มณีทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

นางสาวศิริวรรณ สุเมธอุดม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

นางสาวจิตติมา ทองสาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานส่วนงาน

9

นายจารุโรจน์ ทิพย์พญาชัย

เจ้าหน้าที่วิจัย

พนักงานส่วนงาน

10

นางปรารถนา  สง่างาม

นักวิชาการศึกษา

พนักงานส่วนงาน

11

นางสมใจ บุญทอง

พนักงานสถานที่

พนักงานส่วนงาน

12

นายชัยรัตน์ บุญเจริญสุขพิศาล

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

พนักงานส่วนงาน