images

r2r

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง สายสนับสนุน
ข้าราชการ

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับชำนาญการ »»
ระดับชำนาญการพิเศษ »»
ระดับเชี่ยวชาญ »»
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ »»
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน »»
ระดับชำนาญงานพิเศษ »»
พนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป

(ระดับช่วยปฏิบัติกการ)

ระดับผู้ชำนาญงาน »»
ระดับผู้ชำนาญงานพิเศษ »»
ระดับผู้เชี่ยวชาญ »»

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ, กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

และกลุ่มสนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ

ระดับผู้ชำนาญการพิเศษ »»
ระดับผู้เชี่ยวชาญ »»
ระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ »»

แหล่งรวมตัวอย่างผลงาน R2R และแหล่งรายชื่อการประชุมวิชาการ

สายสนับสนุน โดย อาจารย์นิรุทธ์ พรมบุตร

ขั้นตอนในการเสนอขอตำแหน่ง   »»
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง   »»
แบบฟอร์มสำหรับเสนอขอ   »»
ลักษณะของผลงาน   »»

ตำแหน่งทางวิชาการ  สายวิชาการ
ข้าราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ arrowarrow
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  arrowarrow
ตำแหน่งศาสตราจารย์  arrowarrow
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  arrowarrow
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  arrowarrow
ตำแหน่งศาสตราจารย์  arrowarrow